Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Rural Lifeways: Case of Valmiera District

Abstract

Maģistra darbā „Lauki kā dzīves vide: Valmieras rajona piemērs” tiek aplūkots, kā vēsturiski veidojusies lauku dzīves vide Latvijā un kā tiek definēts jēdziens lauku dzīves vide. Darbā tiek noskaidroti kritēriji pēc kādiem tiek vērtēta dzīves kvalitāte laukos, kā arī pētīts lauku atbalsta programmu nozīmīgums lauku dzīves kvalitātes celšanā. Esošās situācijas novērtēšanai, kā viena no metodēm darbā izmantota Valmieras rajona lauku iedzīvotāju aptauja.Darbs sastāv no 4 daļām. Pirmajā nodaļā raksturoti izmantotie materiāli un metodes, otrajā - aplūkota lauku vēsturiskā attīstība un jēdziens lauku dzīves vide, trešajā - pētīta lauku dzīves kvalitāte un mobilitāte, ceturtajā nodaļā aplūkots valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai. Aptaujā iegūtie dati atspoguļoti darba 3.- 4. nodaļā.Atslēgas vārdi: lauki, lauku dzīves vide, dzīves kvalitāte, sasniedzamība, valsts un Eiropas Savienības atbalstsThis Master`s Thesis “Rural lifeways: Case of Valmiera district” discusses the historical formation of rural lifeway in Latvia as well as how the rural lifeway is defined. The criteria for evaluating the quality of rural life are studied; importance of rural development programs in improving quality of life is analyzed. Interviews of inhabitants of Valmiera region is utilized as one of work methods in order to assess current existing situation.The Thesis consists of four Chapters. First Chapter specifies study material and methods, second deals with historical development of rural life and definition of the concept of rural lifeway. Third Chapter analyses quality and mobility of rural lifeway while fourth part deals with national and European Union support for agriculture and rural development. Data gathered in the interviews is reflected in Chapters 3 and 4.Key words: countryside, rural lifeway, quality of life, mobility, national and European Union suppor

Similar works

Full text

thumbnail-image

E-resource repository of the University of Latvia

redirect
Last time updated on 29/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.