Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Загальний курс транспорту» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання зі спеціальності 275 – Транспортні технології (за видами), освітня програма «Транспортні технології (міський транспорт)»).

Full text

thumbnail-image

Цифровий репозиторій ХНАМГ (KNAME Digital Repository)

redirect
Last time updated on 02/06/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.