Методичні вказівки по організації виробничої практики бакалаврів. Для студентів спеціальності 174 «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування»

Abstract

Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні кафедри комп’ютерно- інтегрованих технологій (протокол №7 від 29.01.2024 р.) Схвалено та рекомендовано до друку науково-методичною комісією факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (протокол №5 від 08.02.2019 р.)Методичні вказівки призначені для організації та проведення виробничої практики бакалаврів, які навчаються за спеціальністю 174 – «Комп’ютеризовані системи управління та прикладне програмування» на кафедрі комп’ютерно- інтегрованих технологій. Викладені матеріали визначають мету, місце, зміст ви- робничої практики, вимоги до відповідальних за проведення практики та практикантів, форми та методи контролю, вимоги до змісту, обсягу і структури звіту з практики, його оформлення та проведення заліку з виробничої практики.ВСТУП ... 5 1. Мета і завдання практики ... 6 2. Бази практики та розподіл робочого часу студента на практиці ... 8 3. Організація, керівництво та зміст виробничої практики ... 10 3.1. Порядок направлення студентів на практику ... 10 3.2. Практичні дії студентів по організації практики при самостійному виборі ними місця проведення виробничої практики ... 11 3.3. Обов’язки керівника виробничої практики від кафедри ... 12 3.4. Обов’язки керівника виробничої практики від підприємства ... 14 3.5. Обов’язки студентів-практикантів ... 14 3.6. Робочий час і порядок проходження виробничої практики ... 15 3.7. Зміст виробничої практики ... 15 4. Структура та оформлення звіту з виробничої практики ... 20 4.1. Структура звіту з виробничої практики ... 20 4.2. Оформлення звіту з виробничої практики ... 20 5. Підведення підсумків виробничої практики ... 24 6. Критерії оцінювання результатів практики ... 25 6.1. Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ) ... 26 6.2. Критерії оцінки захисту звіту про практику ...27 Рекомендована література ... 2

Similar works

Full text

thumbnail-image

Electronic archive of Ternopil National Ivan Puluj Technical University

redirect
Last time updated on 15/05/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.