Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Disseny i implementació d'una aplicació informàtica per al càlcul de potències tèrmiques

Abstract

A la memòria d’aquets projecte, s'explica el manual de funcionament d'una aplicació informàtica per a l'estimació de càrregues tèrmiques i el càlcul de potències de climatització. En el primer apartat, es detallen les bases teòriques de la transferència de calor per la correcta comprensió del càlcul de càrregues. També s'introdueix els fonaments teòrics del comportament de l'aire atmosfèric i els processos bàsics de tractament de l’aire. En el següent apartat, s'estableixen les fórmules matemàtiques de termotècnia i termodinàmica utilitzades en el codi de programació. De manera similar a l’apartat anterior, primer s'introdueixen les fórmules de càrregues tèrmiques i, posteriorment, les del càlcul de potències de climatització. L'últim apartat consisteix en un exemple pràctic del funcionament de l'aplicació. L'estudi escollit és la climatització d'una aula de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Aquest apartat inclou una breu discussió dels resultats obtinguts a través del programa. Els annexos contenen el desenvolupament del codi de programació en llenguatge PythonThe aim of this project is to develop an application which estimates the thermal load of a room and its air conditioning power calculation. In the first section, the theoretical foundations of heat transfer are explained to ensure the proper comprehension of load calculations. Additionally, the atmospheric air behavior and air treatment processes are addressed. In the next section, the mathematical formulas of thermotechnics and thermodynamics used in the programming code are defined. Similarly to the previous case, thermal load formulas are introduced first, followed by those for air conditioning power calculation. The last section consists of a practical example of the application's functionality. The selected study focuses on the air conditioning of a classroom at the Technical School of Industrial Engineering in Barcelona. This section involves/integrates a brief discussion of the results obtained through the program. The annexes contains the source code written in Python of the previously mentioned applicatio

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

redirect
Last time updated on 10/02/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.