Galeries com a resposta a la vulnerabilitat i pobresa energètica : estudi de viabilitat per la rehabilitació d’edificis mitjançant sistemes passius

Abstract

El present Treball de Fi de Grau aborda un estudi i anàlisi de la situació de vulnerabilitat i pobresa energètica dels barris marginals de Palma de Mallorca, mitjançant una proposta de rehabilitació per disminuir els costos del consum energètic. Una temàtica de rellevància creixent tant en l’àmbit arquitectònic com social. En un context on les famílies no poden fer-se càrrec de les despeses que generen els seus propis habitatges, aquesta recerca se centra en estudiar una estratègia bioclimàtica passiva amb el propòsit de generar una proposta arquitectònica que sigui viable per obtenir les ajudes dels Plans Next Generation, unes subvencions impulsades pel govern. A través d’un anàlisi de diferents estudis realitzats, s’exploren aspectes energètics, econòmics, socials i de disseny, amb l’objectiu de contribuir al coneixement arquitectònic, en abordar una alternativa bioclimàtica en contraposició a la rehabilitació energètica convencional. L’estructura del present treball s’organitza de la següent manera: una primera secció, on es revisa la literatura actual per a contextualitzar la situació de vulnerabilitat i pobresa energètica a Palma; en la segona part, es presenta la metodologia emprada per a dur a terme l’estudi del sistema escollit i així acabar materialitzant una proposta arquitectònica; i en tercer lloc, es discuteix i analitza la viabilitat econòmica i ambiental de la proposta. Finalment, s’extreuen les conclusions en comparació a una proposta convencional i s’assenyalen possibles direccions per a futures actuacions. Es cerca no sols oferir una contribució significativa al camp de l’arquitectura sinó també proporcionar un valor pràctic per a una comunitat en risc d’exclusió social.El presente Trabajo de Fin de Grado, aborda un estudio y análisis de la situación de vulnerabilidad y pobreza energética de los barrios marginales de Palma de Mallorca, mediante una propuesta de rehabilitación para disminuir los costes del consumo energético. Una temática de relevancia creciente tanto en el ámbito arquitectónico como social. En un contexto donde las familias no pueden hacerse cargo de los gastos que generan sus propias viviendas, esta investigación se centra en estudiar una estrategia bioclimática pasiva con el propósito de generar una propuesta arquitectónica que sea viable para obtener las ayudas de los Planes Next Generation, unas subvenciones impulsadas por el gobierno. A través de un análisis de diferentes estudios realizados, se exploran aspectos energéticos, económicos, sociales y de diseño, con el objetivo de contribuir al conocimiento arquitectónico, al abordar una alternativa bioclimática en contraposición a la rehabilitación energética convencional. La estructura del presente trabajo se organiza de la siguiente manera: una primera sección, donde se revisa la literatura actual para contextualizar la situación de vulnerabilidad y pobreza energética a Palma; en la segunda parte, se presenta la metodología empleada para llevar a cabo el estudio del sistema escogido y así acabar materializando una propuesta arquitectónica; y en tercer lugar, se discute y analiza la viabilidad económica y ambiental de la propuesta. Finalmente, se extraen las conclusiones en comparación a una propuesta convencional y se señalan posibles direcciones para futuras actuaciones. Busca no solo ofrecer una contribución significativa en el campo de la arquitectura sino también proporcionar un valor práctico para una comunidad en riesgo de exclusión social.This Final Thesis deals with a study and analysis of the situation of vulnerability and energy poverty in the marginal neighbourhoods of Palma de Mallorca, by means of a rehabilitation proposal to reduce energy consumption costs. This is a topic of growing relevance in both the architectural and social spheres. In a context where families cannot afford the costs which their own homes generate, this research focuses on studying a passive bioclimatic strategy with the aim of generating an architectural proposal which is viable in order to obtain a series of subsidies promoted by the government. Through an analysis of different studies, energy, economic, social and design aspects are explored, with the aim of contributing to architectural knowledge by addressing a bioclimatic alternative to conventional energy rehabilitation. The structure of this work is organised as follows: a first section, where the current literature is reviewed to contextualise the situation of vulnerability and energy poverty in Palma; in the second part, the methodology used to carry out the study of the system chosen to materialise an architectural proposal is presented; thirdly, the economic and environmental viability of the proposal is discussed and analysed; and finally, conclusions are drawn in comparison to a conventional proposal and possible directions for future actions are pointed out. This Bachelor's Thesis seeks not only to offer a significant contribution to the field of architecture but also to provide practical value for a community at risk of social exclusion

Similar works

Full text

thumbnail-image

UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC

redirect
Last time updated on 10/02/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.