Sprogholdninger i center og periferi

Abstract

Artiklen præsenterer resultaterne af en undersøgelse af underbevidste sprogholdninger til lokale, regionale og københavnske stemmeprøver i en mindre by og et lokalt center i Sønderjylland og Nordjylland. Resultaterne er vidt forskellige. I Nordjylland er der ikke store forskelle mellem vurderingerne i center og periferi, her er sprogbrugen ikke vigtig for vurderingerne, til gengæld vurderes drengestemmer konsekvent mere positivt end pigestemmer. I Sønderjylland vurderes de lokale, dialekttalende stemmer positivt i den mindre by, imens de københavnske stemmer opvurderes i det lokale center. Resultaterne tolkes inden for rammerne af sociolinguistic change (Coupland 2009) og ses som en afspejling af forskelligartede samfundsudviklinger, der har medført forskellige grundlag for sproglig opmærksomhed og for brugen af lokal sprogbrug. Resultaterne gør det muligt at fremsætte hypoteser om, at regionale nordjyske træk formentlig vil blive brugt også i fremtiden, hvorimod sønderjysk dialekt brugt som umarkeret hverdagssprog formentlig ikke har nogen fremtid

Similar works

This paper was published in Septentrio Academic Publishing.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.