To nye dialektordbøger fra Nordvestjylland

Abstract

I afsnit 1 omtales kort traditionen mht. dialektordbøger i Danmark, i afsnit 2 beskrives en mindre, allerede udgivet ordbog over dialekten i Thy, Thy-udtaleordbog (2020, 192 s.), i afsnit 3-4 en større, generel ordbog over thybomålet (ca. 800 s. i A4-format), som forventes klar til udgivelse i 2023. Afsnit 2: Udtaleordbogen gengiver udtaleformer, som de er noteret i dels dialektale digtsamlinger fra 1930’erne og frem, dels dialektale ordlister mv. modtaget senere. Første del af udtaleordbogen er ordnet alfabetisk efter dialektordene, anden del alfabetisk efter de rigsdanske ord, der er brugt som oversættelse af dialektordene. Afsnit 3: Den generelle ordbog bygger på en stor ordsamling (ca. 17.000 kartotekssedler) fra især ét sogn i Nordthy med fonetisk gengivelse af udtalen af de enkelte ord, nuanceret oversættelse til rigsdansk, eksempelsætning(er), faste ordforbindelser, talemåder, oplysninger om sprogbrugen mv. Denne ordsamling blev først indtastet i en database, Thybasen, og derpå via excel-ark overført til word-filer som grundlag for en leksikografisk redaktion af ordene med opdeling i dels homonymer, dels underbetydninger i de enkelte artikler. På flere kartotekssedler er tegnet skitser af de ting, der omtales; de gengives via en professionel tegner som illustrationer i ordbogen. Afsnit 4: Nærmere om behandlingen af centrale fonetiske særtræk (vestjysk stød mv.) i den generelle Thy-ordbog

Similar works

This paper was published in Septentrio Academic Publishing.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.