Alternative urban farming methods potential for self-sufficiency in Sweden

Abstract

During the COVID pandemic of 2019, Sweden saw a huge increase in food prices, as many of the country's grocery chains import a large amount of all foods. This research is motivated by the Swedish Parliament's motion "Self-Sufficiency of Food in Sweden" and the need for innovative solutions to enhance Sweden's food supply. This study focuses on alternative urban agriculture methods, with a focus on aeroponics, aquaponics, hydroponics, and vertical farming, and their potential for self-sufficiency in Sweden. This study aims to fill the gap in Swedish research on soilless urban farming methods and contribute to the understanding and acceptance of the alternative methods above. The study seeks to determine whether the yield of alternative cultivation methods is comparable to traditional methods, soil-based and greenhouse-based farming, in terms of resources invested and to identify the alternative method with the highest yield. Resources in this thesis will be defined as the amount of water that is used. Our thesis aims to support businesses and local governance in decision-making regarding implementation of alternative urban farming in Sweden. A literature search was conducted using keywords such as hydroponic, vertical farming and sustainability. Statistical analysis of collected data indicates significant differences in yield and water usage among the collected examples which resulted in vertical hydroponic farming offering the highest yield in terms of space utilization, with significant statistical significance (p < 0.05). Additionally, hydroponic farming requires the least amount of water compared to other methods although this is not a certainty as there was no significant statistical difference between the different methods. The study demonstrates that hydroponic farming can achieve higher yields compared to traditional soil-based farming and other alternative farming methods. The study emphasizes organizational and governmental solutions to improve self-sufficiency at the local and national levels. Alternative urban farming methods offer a sustainable contribution to increasing self-sufficiency while minimizing resource usage.Denna studie undersöker potentialen hos alternativa urbana odlingsmetoder för självförsörjning i Sverige. Den svenska riksdagen stödjer motion om "Självförsörjning av mat i Sverige" och behovet av innovativa lösningar för matförsörjning i landet. Denna forskning fyller en kunskapsbrist i den svenska litteraturen om jordlösa odlingssystem såsom aeroponiska, akvaponiska, hydroponiska och vertikala odlingar. Syftet med studien är att sammanfatta den befintliga kunskapen om dessa alternativa odlingsmetoder och klargöra deras fördelar i en urban miljö. Denna studie strävar att stödja företag och lokala myndigheter vid implementering av alternativa odlingsmetoder, genom att studera de alternativa odlingsmetodernas avkastning i förhållande till resursanvändning. Studien har samlat exempel från forskningsartiklar och företags-hemsidor som använde de ovan nämnda alternativa odlingsmetoder som sedan analyserats och jämfört deras avkastning med traditionella jordbaserade odlingar såsom åker odlingar och växthusbaserade odlingar. Med den statistisk analys som gjorts har vi funnit att vertikal hydroponisk odling visar den högsta avkastningen per yta jämfört med de andra alternativa odlingsmetoderna och traditionella odlingar. Vi har dessutom fastställt att hydroponiska odlingar använder minst vatten per kg skörd i jämförelse med andra metoder. Studien betonar vikten av att fokusera på organisatoriska och statliga lösningar för att öka självförsörjningsgraden på lokal och nationell nivå. Medan privatpersoner kan vara självförsörjande med grönsaker och frukt på en normalstor tomt, kan det vara svårt för alla privatpersoner att upprätthålla en egen grönsaksträdgård och undvika skador på marken och ekosystemtjänsterna i staden. Därmed riktar vi denna studie till kommunen och staten som ett stöd för att säkerställa självförsörjning på en lokal och regional nivå. För att uppnå hållbar samhällsutveckling och stödja självförsörjning av mat i Sverige, är integreringen av alternativa urbana odlingsmetoder på lokal, regional och nationell nivå ett innovativt steg framåt. Metoderna nämnda i denna rapport erbjuder fördelar såsom effektiv minskad vatten- och markanvändning samt möjlighet att integrera odling i stadsområden. Genom att använda dessa odlingsmetoder kan Sverige öka sin självförsörjningsgrad och minska sin miljöpåverkan från livsmedelsproduktionen. Framtida forskning bör utforska och utveckla dessa innovativa lösningar för att möta Sveriges matförsörjnings- och hållbarhetsmål

Similar works

Full text

thumbnail-image

Högskolebiblioteket i Halmstad Publikationer

redirect
Last time updated on 02/02/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.