Методичні рекомендації для організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Краєзнавство» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної, заочної і дистанційної форм навчання всіх фахових спрямувань Університету).

Abstract

Abstract is not available.

Similar works

Full text

thumbnail-image

Цифровий репозиторій ХНАМГ (KNAME Digital Repository)

redirect
Last time updated on 30/01/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.