Conformación de la profesionalidad del Trabajo Social chileno a 50 años del golpe de Estado.

Abstract

La commemoració dels 50 anys del cop d’estat a Xile resulta de profund interès per al Treball Social xilè considerant les conseqüències que la dictadura cívic-militar ha deixat en els processos de conformació de la seva professionalitat. L’article presenta els resultats d’una recerca que té per objectiu general caracteritzar les conseqüències de la dictadura cívic-militar a l’actual conformació del Treball Social xilè a 50 anys del cop d’estat. Es va realitzar una recerca documental amb enfocament qualitatiu a partir d’un corpus documental organitzat temporalment des dels criteris de període dictatorial i període actual. Els resultats van ser validats a partir dels processos de triangulació de temps i fonts. Es constaten tres conseqüències de la dictadura cívic-militar a la professionalitat del Treball Social xilè; les que corresponen a una racionalitat distintiva obtinguda des de la forçada adopció d’una metodologia professional, els Drets Humans com a renovat marc ètic professional i la precarització professional. Com a conclusió pot afirmar-se que les conseqüències de la dictadura cívic-militar a la professionalitat del Treball Social són clarament reconeixibles i permeten constatar un present de llums i ombres, conformat a partir de les decisions que foren tomades en contingència front a la repressió i a les reformes estructurals que afectaren al país, i on la professió mostrà ductilitat i mirada estratègica al llarg termini per a sobreviure a l’espai universitari, al exercici i a la legitimitat social de la seva aportació especialitzada.The commemoration of the 50th anniversary of the coup d’état in Chile is of deep interest for chilean Social Work considering the consequences that the civilian military dictatorship has left on the processes of shaping its professionalism. The article presents the results of an investigation whose general objective is to characterize the consequences of the military civic dictatorship in the current shaping of the professionalism of Chilean Social Work 50 years after the coup d’état. Documentary research was carried out with a qualitative approach based on a documentary corpus organized temporarily from the criteria dictatorial period and current period. The results were validated from the processes of triangulation of time and sources. There are three consequences of the military civic dictatorship on the professionalism of Chilean Social Work, which correspond to distinctive rationality obtained since the forced adoption of a professional methodology, Human Rights as a renewed ethical professional framework and professional precarization. In conclusion it can be said that the consequences of the civilian military dictatorship on the professionalism of Social Work are clearly recognizable and allow us to see a present of lights and shadows, shaped by the decisions that were taken in contingency in the face of repression and structural reforms that affected the country and where the profession showed ductility and strategic vision in the long term to survive in the university space, in the performance and social legitimacy of its specialized contribution.La conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile resulta de profundo interés para el Trabajo Social chileno considerando las consecuencias que la dictadura cívico militar ha dejado en los procesos de conformación de su profesionalidad. El artículo presenta los resultados de una investigación que tiene por objetivo general caracterizar las consecuencias de la dictadura cívico militar en la actual conformación de la profesionalidad del Trabajo Social chileno a 50 años del golpe de Estado. Se realizó investigación documental con enfoque cualitativo a partir de un corpus documental organizado temporalmente desde los criterios de período dictatorial y período actual. Los resultados fueron validados a partir de los procesos de triangulación de tiempo y de fuentes. Se constatan tres consecuencias de la dictadura cívico militar en la profesionalidad del Trabajo Social chileno; las que corresponden a una racionalidad distintiva obtenida desde la forzada adopción de una metodología profesional, los Derechos Humanos como renovado marco ético profesional y la precarización profesional. Como conclusión puede afirmarse que las consecuencias de la dictadura cívico militar en la profesionalidad del Trabajo Social son claramente reconocibles y permiten constatar un presente de luces y sombras, conformado a partir de las decisiones que fueron tomadas en contingencia frente a la represión y a las reformas estructurales que afectaron al país y en donde la profesión mostró ductilidad y mirada estratégica en el largo plazo para sobrevivir en el espacio universitario, en el desempeño y en la legitimidad social de su aporte especializado

Similar works

Full text

thumbnail-image

Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona

redirect
Last time updated on 23/01/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.