Menores de edad expuestos a situaciones de violencia de género en su unidad familiar. Intervención desde el Trabajo Social. El caso de la comunidad autónoma de La Rioja.

Abstract

La violència de gènere ha passat de ser una realitat oculta a un problema de caràcter social i públic. No obstant això, continua sent una realitat poc visible i documentada aquella en la qual es troben els nens i nenes que, sense ser aparentment objecte de violència, estan igualment exposats a les conductes agressives que s’exerceixen en el seu sistema familiar. Es fa necessari, per tant, posar de manifest les situacions d’aquests/es menors d’edat que han crescut en un ambient negligent que ha obstaculitzat el seu desenvolupament normalitzat, amb greus repercussions en les seves diferents àrees vitals. A fi de contribuir a aquest objectiu, s’ha dut a terme un estudi exploratori a partir de la realització i l’anàlisi d’entrevistes semiestructurades a treballadores socials que intervenen amb famílies afectades per la violència de gènere, tenint com a finalitats indagar les situacions i conseqüències de l’exposició dels menors a la violència de gènere, així com també exposar el paper de la professió del Treball Social en aquesta problemàtica social. Els resultats revelen l’existència a Espanya de serveis bàsics i especialitzats que aborden els diferents conflictes que sorgeixen en el si d’una família, també que el patró de resposta d’aquests nens/es exposats a violència de gènere no és homogeni, podent adoptar múltiples rols o conseqüències, que hauran de tenir en compte els/les professionals del Treball Social en dissenyar la intervenció. Aquest article planteja la necessitat imperiosa de millorar els canals de comunicació/coordinació entre els diferents agents socials que treballen amb infància maltractada.Gender violence has gone from being a hidden reality to a social and public problem. However, the reality of children who, without apparently being the object of violence, are equally exposed to the aggressive behaviors exercised in their family system, continues to be a reality that has not been made visible or documented. It is therefore necessary to highlight the situations of these minors who have grown up in a negligent environment that has hindered their normalized development, with serious repercussions in their different vital areas. In order to contribute to this objective, an exploratory study has been carried out by conducting and analyzing semi-structured interviews with social workers who intervene with families affected by gender violence, with the following aims: to investigate the situations and consequences of the exposure of minors to gender violence, as well as to expose the role of the Social Work profession in this social problem. The results reveal that: there are basic and specialized services in Spain that address the different conflicts that arise within a family, and that the response pattern of these children exposed to gender violence is not homogeneous, and they may adopt multiple roles or consequences, which should be taken into account by Social Work professionals when designing the intervention. This article raises the urgent need to improve communication/coordination channels between the different social agents working with abused children.La violencia de género ha pasado de ser una realidad oculta a un problema de carácter social y público. Sin embargo, sigue siendo una realidad poco visibilizada y documentada aquella en la que se encuentran los niños y niñas que, sin ser aparentemente objeto de violencia, están igualmente expuestos a las conductas agresivas que se ejercen en su sistema familiar. Se hace necesario, por tanto, poner de manifiesto las situaciones de estos/as menores de edad que han crecido en un ambiente negligente que ha obstaculizado su desarrollo normalizado, con graves repercusiones en sus diferentes áreas vitales. En aras de contribuir a este objetivo, se ha llevado a cabo un estudio exploratorio a partir de la realización y el análisis de entrevistas semiestructuradas a trabajadoras sociales que intervienen con familias afectadas por la violencia de género, teniendo como finalidades indagar las situaciones y consecuencias de la exposición de los menores a la violencia de género, así como exponer el papel de la profesión del Trabajo Social en esta problemática social. Los resultados revelan que existen en España servicios básicos y especializados que abordan los diferentes conflictos que surgen en el seno de una familia, y que el patrón de respuesta de estos niños/as expuestos a violencia de género no es homogéneo, pudiendo adoptar múltiples roles o consecuencias, que deberán tener en cuenta los/las profesionales del Trabajo Social al diseñar la intervención. Este artículo plantea la necesidad imperiosa de mejorar los canales de comunicación/coordinación entre los diferentes agentes sociales que trabajan con infancia maltratada

Similar works

Full text

thumbnail-image

Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona

redirect
Last time updated on 23/01/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.