REQUISITOS Y HABILIDADES PARA LA TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ESPAÑA: ¿QUÉ BUSCAN LOS EMPLEADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS? COMPETENCIAS Y EMPLEADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Abstract

La Traducció i Interpretació en els Serveis Públics (TISP) forma part de de l'àmbit professional i acadèmic de la traducció i interpretació (T&I) i té un paper fonamental per a facilitar la comunicació entre els usuaris de serveis públics i els diferents proveïdors d'aquests serveis públics. Aquest àmbit és molt variat i no sols engloba diferents sectors sinó també la realització de diferents modalitats de T&I i funcions. Conèixer la varietat de sortides professionals amb els seus requisits i les seves diferències per sectors és una necessitat primordial per a professionals, organitzadors de programes i alumnat que es forma per a treballar en aquest àmbit. A més, és essencial determinar les competències que busquen els ocupadors en els potencials candidats per a introduir-se en el mercat laboral de la TISP tenint en compte aquests sectors i les diferències entre cadascun. El present estudi s'emmarca en la necessitat d'aprofundir respecte a l'ocupabilitat en TISP i es proposa recopilar els requisits i habilitats específiques necessàries per a treballar en aquest àmbit. També es proposa comparar aquestes percepcions tenint en compte alguns dels seus sectors (sanitari, social i judicial) i la distinció entre el sector públic (institucions i ONG) i privat (empreses i professionals autònoms que presten serveis de traducció i/o interpretació en els serveis públics). Per a això utilitzarà els resultats qualitatius aportats a través de dues taules rodones i entrevistes complementàries a ocupadors i a traductors i intèrprets de diferents àmbits de la TISP.Public Service Interpreting and Translation (PSIT) is part of the professional and academic field of translation and interpreting (T&I) and plays a key role in facilitating communication between the users of public services and the various providers of those public services. This field is very varied and encompasses not only different sectors but also the performance of different T&I modalities and functions. Knowledge of the variety of career opportunities with their requirements and their differences by sectors is an essential need for professionals, programme organisers and students training to work in this field. In addition, it is essential to determine the competences that employers are looking for in potential candidates to enter the PSIT labour market, considering these sectors and the differences between them. This study is framed by the need to go deeper regarding employability in PSIT and proposes to collect the specific requirements and skills needed to work in this field. It also proposes to compare these perceptions considering some of its sectors (health, social and judicial) and the distinction between the public sector (institutions and NGO) and the private sector (companies and freelance professionals who provide T&I in public services). To do so, it will use qualitative results provided through two round tables and complementary interviews with employers and translators and interpreters from different PSIT fields. La Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos (TISP) forma parte de del ámbito profesional y académico de la traducción e interpretación (T&I) y tiene un papel fundamental para facilitar la comunicación entre los usuarios de servicios públicos y los distintos proveedores de esos servicios públicos. Este ámbito es muy variado y no solo engloba diferentes sectores sino también la realización de diferentes modalidades de T&I y funciones. Conocer la variedad de salidas profesionales con sus requisitos y sus diferencias por sectores es una necesidad primordial para profesionales, organizadores de programas y alumnado que se forma para trabajar en este ámbito. Además, es esencial determinar las competencias que buscan los empleadores en los potenciales candidatos para introducirse en el mercado laboral de la TISP teniendo en cuenta esos sectores y las diferencias entre cada uno. El presente estudio se enmarca en la necesidad de profundizar con respecto a la empleabilidad en TISP y se propone recopilar los requisitos y habilidades específicas necesarias para trabajar en este ámbito. También se propone comparar estas percepciones teniendo en cuenta algunos de sus sectores (sanitario, social y judicial) y la distinción entre el sector público (instituciones y ONG) y privado (empresas y profesionales autónomos que prestan servicios de traducción y/o interpretación en los servicios públicos). Para ello utilizará los resultados cualitativos aportados a través de dos mesas redondas y entrevistas complementarias a empleadores y a traductores e intérpretes de diferentes ámbitos de la TISP.&nbsp

Similar works

Full text

thumbnail-image

Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona

redirect
Last time updated on 23/01/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.