El impacto de los mecanismos de gobierno corporativo en la creación de valor en las empresas familiares: evidencia a partir de una economía emergente

Abstract

El govern corporatiu (GC) és un sistema pel qual es dirigeixen i es controlen les empreses. Mitjançant els seus mecanismes, assegura uns nivells òptims d'eficiència, aprofita les oportunitats i evita conflictes d'interessos entre consellers, accionistes i grups d'interès. Els estudis mostren una relació positiva entre el CG i el rendiment, però s'han realitzat en països desenvolupats amb entorns legals i econòmics estables. Així, la CG contribueix a la creació de valor (VC) de les empreses. Però a les empreses familiars, la concentració de poder resultant de la superposició dels seus subsistemes (família, empresa i propietat) influeix en el funcionament de la CG, i probablement, de la VC. Establir objectius, supervisar els resultats o controlar el rendiment poden ser algunes de les seves formes. Però en desconeixem la influència als països emergents.L'objectiu de l'estudi és analitzar empíricament la contribució financera dels mecanismes de GC al VC de les empreses familiars cotitzades en una economia llatinoamericana. Els resultats mostren la importància de la mida del consell d'administració, la participació dels consellers independents i la dualitat del conseller delegat. Totes aquestes últimes són importants, tenint en compte l'alta representació de les empreses familiars, la seva tradicional concentració de poder, el nivell de debilitat legal o reglamentària, la incertesa i inestabilitat de les condicions del mercat. L'estudi és rellevant per la manca d'evidència als mercats emergents.Corporate governance (CG) is a system by which firms are directed and controlled. Through its mechanisms, it ensures optimal levels of efficiency, exploits opportunities, and prevents conflicts of interest between directors, shareholders, and stakeholders. The studies do show a positive relationship between CG and performance, but they are conducted in developed countries with stable legal and economic environments. Thus, CG contributes to the value creation (VC) of the firms. But in family firms, the concentration of power resulting from the overlapping of its subsystems (family, business, and ownership) influences the functioning of CG, and probably, VC. Setting goals, monitoring results, or controlling performance can be some of its forms. But we do not know the influence in emerging countries.The aim of the study is to empirically analyze the financial contribution of CG mechanisms to the VC of listed family firms in a Latin American economy. The results show the importance of the size of the board of directors, the participation of independent directors, and the duality of the chief executive officer. All the latter are important, considering the high representation of the family firms, their traditional concentration of power, the level of legal or regulatory weakness level, the uncertainty and instability of market conditions. The study is relevant due to the lack of evidence in emerging markets.El gobierno corporativo (GC) es un sistema por el que se dirigen y controlan las empresas. Mediante sus mecanismos asegura unos niveles óptimos de eficiencia, aprovecha las oportunidades y evita conflictos de intereses entre consejeros, accionistas y grupos de interés. Los estudios muestran una relación positiva entre el CG y su rendimiento, pero se han realizado en países desarrollados con entornos legales y económicos estables. Así, la CG contribuye a la creación de valor (VC) de las empresas. Pero en las empresas familiares, la concentración de poder resultante de la superposición de sus subsistemas (familia, empresa y propiedad) influye en el funcionamiento de la CG, y probablemente, de la VC. Establecer objetivos, supervisar los resultados o controlar su rendimiento pueden ser algunas de sus formas. Pero desconocemos su influencia en los países emergentes.El objetivo del estudio es analizar empíricamente la contribución financiera de los mecanismos de GC en el VC de las empresas familiares cotizadas en una economía latinoamericana. Los resultados muestran la importancia del tamaño del consejo de administración, la participación de los consejeros independientes y la dualidad del consejero delegado. Todas estas últimas son importantes, dada la alta representación de las empresas familiares, su tradicional concentración de poder, el nivel de debilidad legal o reglamentaria, la incertidumbre e inestabilidad de las condiciones del mercado. El estudio es relevante por la falta de evidencia en los mercados emergentes

Similar works

Full text

thumbnail-image

Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona

redirect
Last time updated on 23/01/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.