Delegació de facultats en la Gerent de l'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat en relació a la Fundació i Federació ECOM [2023]

Full text

thumbnail-image

Repositori Obert de Coneixement de l'Ajuntament de Barcelona

redirect
Last time updated on 20/01/2024

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.