Gaferyad district according to population books (1830-1845)

Abstract

Tez No: 777396XIX. Yüzyılda Konya vilayetine bağlı Gaferyad kazasının nüfus, idari yapısı ve sosyoekonomik yapısını incelemek amacıyla hazırlanan bu çalışmada 1830, 1833, 1840 ve 1845 yıllarına ait nüfus defterlerinden hareketle bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Defterlerdeki verilere göreGaferyad’da yaşayan erkek Müslüman nüfus, eşkâlleri, baba adları, meslekleri, askerlik durumları ve engel durumlarına dair bilgilere ulaşılmaktadır. XIX. yüzyılın ikinci çeyreğinde Konya vilayetine bağlı Gaferyad kazasının toplam nüfusu yaklaşık 5000 kişi olarak tespit edilmiştir. Kazaya bağlı köy ve mahalleler, muhtarlar tarafından yönetilmekte ve daha ziyade tarımsal faaliyetlere dayalı bir ekonomik yapıya sahiptir.With the aim of examining the population, administrative structure, and socioeconomic structure of Gaferyad Town of Konya province in the 19thcentury, the present study made some evaluations on the population books of 1830, 1833, 1840, and 1845. The data in the books shed some light on the male Muslim population living in Gaferyad, their descriptions, father names, occupations, military service statuses, and disabilities. In the second quarter of the 19thcentury, the total population of Gaferyad Town of Konya province was approximately 5.000 people. The villages and neighbourhoods of the town were administered by mukhtars, and their economic structure was based mostly on agricultural activitie

Similar works

Full text

thumbnail-image

DSpace@KMU

redirect
Last time updated on 03/12/2023

This paper was published in DSpace@KMU.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.