Effect of spinning exercises on antioxidant and nitric oxide

Abstract

Tez No: 816835Bu çalışma 6 haftalık spinning antrenmanlarının antioksidan kapasite ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz parametresini, akut ve kronik olarak nasıl etkilediğini belirlemek için planlanmıştır. Çalışmaya fiziksel olarak aktif 19 erkek dahil edildi. Katılımcılar rastgele 2 gruba (deney grubu n=9; kontrol grubu n=10) ayrıldı. Deney grubuna 6 hafta spinning antrenmanı uygulanırken, kontrol grubuna herhangi bir antrenman programı uygulanmadı. Akut etkiyi belirlemek için antrenmanların öncesinde ve sonrasında 30-15 IFT testi uygulandı. Test öncesi ve sonrasında katılımcılardan kan örnekleri alınarak total antioksidan kapasite (TAK), total oksidan kapasite (TOK), oksidatif stres indeksi (OSİ), paraoksonaz 1 (PON1), arilesteraz (ARE) ve indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) parametreleri analiz edildi. Akut ve spinning antrenmanlarının etkisini belirlemek için, tekrarlanan ölçümler varyans analizi uygulandı. Deney grubundaki katılımcıların 6 haftalık spinning antrenmanlarından sonra VO2max değerlerinde anlamlı artış olduğu tespit edilmiştir (p0,05). Sonuç olarak 6 haftalık spinning antrenmanlarının VO2max değerini ve antioksidan kapasiteyi arttırdığı bu yönüyle spinning antrenmanlarının etkili olarak uygulanması sonucuna varılabilir.This study was planned to determine how 6-week spinning training affects antioxidant capacity and inducible nitric oxide synthase parameter, acutely and chronically. 19 physically active men were included in the study. Participants were randomly divided into 2 groups (experimental group n=9; control group n=10). While spinning training was applied to the experimental group for 6 weeks, no training program was applied to the control group. In order to determine the acute effect, 30-15 IFT tests were applied before and after the trainings. Total antioxidant capacity (TAC), total oxidant capacity (TOC), oxidative stress index (OSI), paraoxonase 1 (PON1), arylesterase (ARE) and inducible nitric oxide synthase (iNOS) parameters were analyzed before and after the test by taking blood samples from the participants. To determine the effect of acute and spinning training, repeated measurements analysis of variance was applied. It was determined that there was a significant increase in VO2max values of the participants in the experimental group after 6 weeks of spinning training (p0,05). As a result, it can be concluded that 6-week spinning trainings increase the VO2max value and antioxidant capacity, and that spinning training is effectively applied

Similar works

Full text

thumbnail-image

DSpace@KMU

redirect
Last time updated on 03/12/2023

This paper was published in DSpace@KMU.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.