FInancial burden of healthcare in the population over 65 years old in Serbia, Slovenia, and Croatia

Abstract

Uvod: Finansijsko opterećenje usled korišćenja zdravstvene zaštite (zdravstvene zaštite u užem smislu, stomatološke zaštite i lekova) predstavlja nemogućnost plaćanja drugih životnih troškova zbog „plaćanja iz džepa” za korišćenu zdravstvenu zaštitu i javlja se kada su ta plaćanja veća od finansijskih mogućnosti domaćinstva. Materijal i metod: Istraživanje je dizajnirano po tipu studije preseka i predstavlja sekundarnu analizu podataka dobijenih iz Ankete o prihodima i uslovima života (Survey on Income and Living Conditions – SILC), sprovede 2017. godine na teritoriji Republike Srbije, Republike Slovenije i Republike Hrvatske na reprezentativnim uzorcima u sve tri države. Istraživanjem o finansijskom optrećenju usled korišćenja zdravstvene zaštite obuhvaćeni su ispitanici starosti 65 i više godina. Instrumenti istraživanja su bili Upitnik za domaćinstva, Upitnik za lica i Upitnik sa pitanjima iz Modula o zdravlju i zdravlju dece. Sve nezavisne varijable koje su se pokazale značajnim (p<0,05) su uvrštene u multivarijantne logističke regresione modele sa ishodnim varijablama: finansijsko opterećenje usled korišćenja zdravstvene zaštite, finansijsko opterećenje usled korišćenja stomatološke zaštite i finansijsko opterećenje usled upotrebe lekova. Za svaku ishodnu varijablu definisana su po dva modela: Model 1 koji je obuhvatao varijable koje su se odnosile na individualne karakteristike ispitanika i Model 2 koji je obuhvatao i varijable na nivou domaćinstva. Rezultati: Ukupno je u sve tri države bilo 34,7% ispitanika starih 65 i više godina sa finansijskim opterećenjem usled korišćenja zdravstvene zaštite, 43,1% sa finansijskim opterećenjem usled korišćenja stomatološke zaštite i 63,5% sa finansijskim opterećenjem usled upotrebe lekova. Uzimajući u obzir individualne varijable i varijable na nivou domaćinstva finansijsko opterećenje usled korišćena zdravstvene zaštite u Srbiji bilo je povezano sa veoma lošim (OR: 5,23, 95% CI: 1,99 – 13,76) i lošim (OR: 3,56, 95% CI: 1,41 – 8,95) samoprocenjenim zdravljem, životom u domaćinstvima koja su teško i veoma teško (OR: 6,80, 95% CI: 1,99 – 23,28) ili prilično lako ili sa malo poteškoća (OR: 3,58, 95% CI: 1,05 – 12,17) „sastavljala kraj sa krajem” i životom u domaćinstvima koja su trpela blago (OR: 0,69, 95% CI: 0,59 – 0,84) ili veliko (OR: 0,47, 95% CI: 0,26 – 0,87) opterećenje svakodnevnim troškovima domaćinstva. U Sloveniji su teško (OR: 2,05, 95% CI: 1,41 – 2,98) i umereno (OR: 1,51, 95% CI: 1,10 – 2,07) ograničenje u svakodnevnim aktivnostima usled hronične bolesti ili stanja, viša škola ili fakultet (OR: 2,03, 95% CI: 1,47 – 2,81), brak ili vanbračna zajenica (OR: 1,54, 95% CI: 1,03 – 2,03) i život u domaćinstvima koja su trpela veliko opterećenje svakodnevnim troškovima (OR: 0,51, 95% CI: 0,31 – 0,84) bili povezani sa finansijskim opterećenjem usled korišćenja zdravstvene zaštite, a u Hrvatskoj život u domaćinstvima koja su teško i veoma teško (OR: 2,52, 95% CI: 1,67 – 3,79) ili prilično lako ili sa malo poteškoća (OR: 2,08, 95% CI: 1,41 – 3,06) „sastavljala kraj sa krajem” i u domaćinstvima koja su trpela veliko opterećenje svakodnevnim troškovima (OR: 0,62, 95% CI: 0,46 – 0,84). U Srbiji, sa finansijskim opterećenjem usled korišćenja stomatološke zaštite je bio povezan život u domaćinstvima koja su trpela blago (OR: 0,35, 95% CI: 0,27 – 0,45) ili veliko (OR: 0,13, 95% CI: 0,06 – 0,30) opterećenje svakodnevnim troškovima domaćinstva...Introduction: The financial burden due to the use of health care (medical care, dental care, and medicines) represents the inability to pay other living expenses due to "paying out – of – pocket" for the used health care and occurs when these payments are greater than the household's financial capabilities. Material and method: The research was designed as a cross – sectional study and represents a secondary analysis of data obtained from the Survey on Income and Living Conditions (SILC), conducted in 2017 in the Republic of Serbia, the Republic of Slovenia, and the Republic of Croatia on representative samples in all three countries. Our research on the financial burden of health care included respondents aged 65 and over. The research instruments were the Questionnaire for households, the Questionnaire for individuals, and the Questionnaire with questions from the Module on health and children's health. All statistically significant independent variables (p<0.05) were included in multivariate logistic regression models with the outcome variables: the financial burden of medical care, the financial burden of dental care, and the financial burden of medicines. Two logistic regression models were defined for each outcome variable: Model 1 included variables of individual characteristics, and Model 2 included variables of individual characteristics and variables of household characteristics. Results: In total, 34.7% of respondents aged 65 and over were financially burdened of medical care, 43.1% of dental care, and 63.5% of medicines. Taking into account individual variables and variables at the household level, the financial burden of healthcare in Serbia was associated with poor (OR: 5.23, 95% CI: 1.99 – 13.76) and bed (OR: 3.56, 95% CI: 1.41 – 8.95) self– rated health, and living in households that "make ends meet" with difficulty or with great difficulty (OR: 6.80, 95% CI: 1.99 – 23.28) or fairly easily or with some difficulty (OR: 3.58, 95% CI: 1.05 – 12.17) and in households with a slight (OR: 0.69, 95% CI: 0.59 – 0.84) or heavy burden (OR: 0.47, 95% CI: 0.26 – 0.87) of total housing costs. In Slovenia, severe (OR: 2.05, 95% CI: 1.41 – 2.98) and not severe (OR: 1.51, 95% CI: 1.10 – 2.07) limitations in daily activities due to health problems, high school or tertiary school (OR: 2.03, 95% CI: 1.47 – 2.81), marriage/cohabitation (OR: 1.54, 95% CI: 1.03 – 2.03) and households heavy burden of total housing costs were associated with the financial burden of healthcare. In Croatia, living in households that make ends meet with difficulty or with great difficulty (OR: 2.52, 95% CI: 1.67 – 3.79) or fairly easily or with some difficulty (OR: 2.08, 95% CI: 1.41 – 3.06) and in households with the heavy burden of total housing costs (OR: 0.62, 95% CI: 0.46 – 0.84) were associated with the financial burden of healthcare..

Similar works

This paper was published in Nardus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.