Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Laivanselvittäjän osaamisvaatimukset työelämässä

Abstract

Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, millaista osaamista ja taitoa laivanselvittäjän työssä tarvitaan, jotta kyseisellä alalla tulee pärjäämään. Alasta on yllättävän vähän tietoa niin internetissä kuin kirjallisuudessa, joten alalla tarvittava osaaminen jää osittain hämärän varjoon. Opinnäytetyöhön kerätään tietoa laivanselvittäjille laadituilla kyselyhaastatteluilla. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan seitsemän laivanselvittäjän työtä harjoittavaa henkilöä. Kyselyhaastattelun lisäksi tutkimukseen kerätään tietoa tarkastelemalla yhtä työpaikkailmoitusta, jonka tarkoituksena on tukea kyselyhaastatteluista saatua tietoa. Tutkimuksen aineistoa käsitellään laadullisen tutkimuksen menetelmillä. Kyselykaavake tehtiin Microsoft Wordilla ja kyselyt myöhemmin lähetettiin haastateltaville henkilöille sähköpostin välityksellä. Tutkimuksessa kyselyiden tulokset esitellään raportin muodossa sekä osaamisvaatimukset mind mapin avulla. Tutkimuksessa saatiin tärkeää tietoa koskien laivanselvittäjän työtä. Kokonaisuuden hahmottaminen avasi useita eri näkemyksiä koskien tutkielman johtopäätöksiä ja näin myös tutkimusongelmiin saatiin vastaukset. Tuloksia analysoimalla voidaan sanoa, että laivanselvittäjän työ on yleensä todella kiireistä, jonka takia työntekijältä vaaditaan hyvät sosiaaliset taidot. Alan parissa joutuu toimimaan tiedottajana yhä useammalle eri taholle koskien sataman toimintaa sekä laivan operointia. Tästä syystä laivanselvittäjän työ voi olla usealle henkilölle jopa stressaavaa, kun työssä joutuu sekä tekemään että selvittämään useita eri asioita yhtäaikaisesti ja näin työssä tarvitsee hyvän paineensieto-, ongelmanratkaisu- ja priorisointikyvyn pärjätäkseen työssä. Merenkulkualan tietämys lisää työssä menestystä, kun tiedetään, millaisia ongelmia satamassa voi syntyä. Samalla työ heijastuu vahvasti työntekijän arkeen, koska jatkuvasti täytyy olla tavoiteltavissa, sillä suunnitelmat eivät suju aina satamassa toivotulla tavalla. Opinnäytetyön avulla saadaan laivanselvittäjien työstä tarvittava osaaminen esille, jota pystyvät hyödyntämään sekä alasta kiinnostuneet että vastavalmistuneet opiskelijat. Alan osaamisen tarvittavien taitojen tiedostaminen auttaa alasta kiinnostuneita ja tutkimuksen avulla he pystyvät vertaamaan tätä omaan osaamiseensa

Similar works

Full text

thumbnail-image

Theseus

redirect
Last time updated on 11/11/2023

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.