Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Jyväskylän kantakaupungissa sijaitsevien tilitoimistojen odotukset vastavalmistuneen taloushallinnon tradenomin taidoista

Abstract

​​Opinnäytetyön taustalla on taloushallinnon työelämässä vallitsevat muutokset, jotka koskevat niin työtehtäviä kuin alan osaamisvaatimuksia. Taloushallinnon ala on jatkuvassa muutoksessa etenkin digitalisaation myötä. Näin ollen alalla työskentelevien tulisi tunnistaa oma osaamisensa sekä uudistaa sitä, jotta taidot vastaisivat työelämän vaatimuksia myös tulevaisuudessa. Opinnäytetyö toteutettiin toimeksiantoja Suomen Taloushallintoliitto ry:lle. Opinnäyteyön tarkoituksena oli selvittää millaisia taitoja vastavalmistuneet taloushallinnon tradenomit tarvitsevat siirtyessään työelämään. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää olisiko jotain erityistaitoja, joista olisi hyötyä työelämässä. Osaamistarpeita kartoitettiin taloushallinnon alalla työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta. Teoreettinen viitekehys muodostui taloushallinnosta, osaamistarpeista taloushallinnon alalla sekä osaamisesta yleisesti. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin sähköistä kyselylomaketta. Tutkimukseen osallistui 16:sta taloushallinnon ammattilaista, jotka työskentelivät tilitoimistoissa Jyväskylän kantakaupungin alueella. Tutkimustuloksien analyysimenetelmänä käytettiin luokittelua, jotta saatiin esiin yleisimmin esiin nousseet vastaukset. Tutkimuksen tuloksista kävi ilmi, että taloushallinnon ammattilaiset odottavat vastavalmistuneelta tradenomilta erityisesti substanssiosaamista. Merkittävinä taitoina vastauksien perusteella pidettiin myös tietoteknistä osaamista, itsensä johtamisen taitoa sekä kykyä ja halua oppia uutta. Lisäksi tutkimustuloksissa usein toistui ongelmanratkaisukyky, vuorovaikutustaidot sekä kyky työskennellä stressin ja paineen alaisena.

Similar works

Full text

thumbnail-image

Theseus

redirect
Last time updated on 08/08/2023

This paper was published in Theseus.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.