Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Ledarskap inom undervisningen : En kvalitativ studie kring nyutexaminerade och erfarna klasslärares syn på ledarskap

Abstract

Syftet med denna avhandling är att undersöka nyutexaminerade och erfarna klasslärares syn på ledarskap i klassrummet och hur de utgående från sitt ledarskap fångar elevernas uppmärksamhet. Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att samla in vårt datamaterial och stöda vår avhandling på relevant litteratur. Vi har utgått ifrån följande forskningsfrågor: 1. Vilka likheter och skillnader förekommer mellan nyutexaminerade och erfarna klasslärares syn på ledarskap i klassrummet? 2. Vilka likheter och skillnader förekommer kring hur nyutexaminerade och erfarna klasslärare fångar elevernas uppmärksamhet i klassrummet utgående från sitt ledarskap? Kriterierna för att informanterna skulle få delta i undersökningen var att de nyutexaminerade klasslärarna hade mindre än fem års arbetserfarenhet inom yrket, medan de erfarna klasslärarna hade minst 10 års arbetserfarenhet inom yrket. Resultaten visar att samtliga nyutexaminerade och erfarna klasslärare är trygga i sitt ledarskap och de betonar vikten av att skapa tydliga riktlinjer i klassrummet för hur eleverna förväntas agera. Klasslärarna är eniga om att deras ledarskap har en betydande roll för elevernas lärande. Varje klasslärare innehar en förmåga att fånga elevernas uppmärksamhet men de går till väga på lite olika sätt. Således finns det intressanta likheter och skillnader mellan nyutexaminerade och erfarna klasslärares syn på sitt ledarskap

Similar works

This paper was published in National Library of Finland DSpace Services.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.