Збірник індивідуальних завдань для дисциплін "Економіко-математичне моделювання"

Abstract

У збірнику наведено задачі з розрахунку оптимізаційних задач, задач з теорії ігор, у тому числі і кооперативних, задач з теорії масового обслуговування, транспортних задач, задач з побудови нечітких моделей та нейронних сіток. Збірник скомпоновано для практичних чи лабораторних занять із застосуванням комп’ютерної техніки. Призначений для студентів вищих учбових закладів і може бути корисним для фінансистів, економістів, плановиків, менеджерів та маркетологів. Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних, зарубіжних авторів, ресурсах Інтернету та на досвіді викладання дисципліни «Економіко-математичне моделювання» в Державному НТУ «ДП»

Similar works

This paper was published in eLibrary National Mining University.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.