Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Teho- ja anestesiahoitotyön perehdytysohjelmat sairaanhoitajien ammatillisen kasvun alustana : Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Abstract

Teho- ja anestesiasairaanhoitajat tarvitsevat työssään erityistä ammatillista pätevyyttä. Työelämässä ammatillinen kasvu teho- ja anestesiasairaanhoitajaksi alkaa usein työyksikön perehdytysohjelman kautta. Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkoituksena oli kuvata sairaanhoitajien ammatilliseen kasvuun liittyviä tekijöitä teho- ja anestesiahoitotyön perehdytysohjelmien aikana. Tutkimuskysymykseksi kirjallisuuskatsauksessa muodostui: Mitkä tekijät liittyvät sairaanhoitajien ammatilliseen kasvuun teho- ja anestesiahoitotyössä käytössä olevien perehdytysohjelmien aikana? Tietokannoiksi kirjallisuuskatsauksessa valittiin Cinahl, Medline, PubMed, Nursing & Allied Health Database, Web of Science, Medic, Cochrane Library ja Scopus. Tietokannoissa käytettiin hakusanoina termejä "transition program*", "transitional program*", "orientation program*", "orientation plan*", internship*, perehdytysohjelm*, nurs*, sairaanhoitaj*, ”intensive care”, ICU*, MICU*, ”critical care”, CCU*, "anesthesia care", PACU, "anesthesia nurs*", perianesthe*, teho-osas*, tehohoi*, anestesiahoi* ja heräämö*. Sisäänottokriteerien mukaan artikkelissa tuli käsitellä teho- tai anestesiahoitotyössä käytössä olevaa perehdytysohjelmaa, artikkelin tuli olla tieteellinen alkuperäistutkimus, artikkelin julkaisuvuoden tuli olla välillä 2007–2022 ja julkaisukielenä suomi tai englanti. Haun kokonaistulokseksi saatiin 2014 artikkelia, joista tietokantarajausten ja poissulkukriteerien sekä laadun arvioinnin ja manuaalihaun jälkeen valikoitui kirjallisuuskatsaukseen sisällytettäväksi 20 kansainvälistä alkuperäistutkimusta. Alkuperäistutkimuksista saatiin kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymyksen kannalta keskeisten tulosten perusteella aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää apuna käyttäen tulokseksi kuusi yläluokkaa. Teho- ja anestesiasairaanhoitajien perehdytysohjelmien aikaiseen ammatilliseen kasvuun liittyvät tekijät jakautuivat yläluokkiin perehdytysohjelman toimivuus perehdyttämisessä teho- ja anestesiahoitotyöhön, teho- ja anestesiasairaanhoitajaksi eriytyminen, tarve työyhteisön tarjoamasta tuesta, psyykettä horjuttavat tekijät, epävarmuus omasta pystyvyydestä sekä yhteisöllisen integraation epäonnistuminen. Kirjallisuuskatsauksen tulosten perusteella tulisi tarkastella perehdytysohjelmien rakenteen toimivuutta, sen perehtyjälle tuomaa tietotaitoa ja sen aikana perehtyjällä ilmeneviä psykososiaalisia tekijöitä. Esiin tuli useita viitteitä perehdytysohjelman aikaisesta perehtyjän psyykkisestä rasituksesta ja perehtyjän psyykkisen tuen menetelmät perehdytysaikana tulisi olla selvillä perehdytyksessä. Työyksikköjen tulisi aktiivisesti suunnata työilmapiiriä uuden työntekijän perehtymistä tukevaksi

Similar works

Full text

thumbnail-image

Trepo - Institutional Repository of Tampere University

redirect
Last time updated on 22/06/2023

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.