Estudio de criterios subjetivos y objetivos para la indicación de la cirugía nasal en pacientes con obstrucción nasal moderada-grave de causa mecánica asociada o no a patología inflamatoria nasosinusal,rinitis alérgica o rinosinusitis crónica con pólipos nasales

Abstract

L'obstrucció nasal mecànica (OM) és una condició prevalent amb un gran impacte a la qualitat de vida i amb una càrrega socioeconòmica important. L'objectiu d'aquest estudi va ser determinar la utilitat dels criteris subjectius i objectius en el maneig adequat de l'OM, ja sigui aïllada o associada a patologia inflamatòria nasosinusal, rinitis al·lèrgica (RA) o rinosinusitis crònica amb pòlips nasals (RSC amb PN). Mètodes: Estudi prospectiu en vida real de 224 subjectes (60 controls i 164 amb OM tractats mèdicament i/o quirúrgicament). S'hi van incloure pacients amb obstrucció nasal subjectiva (ON) moderada-greu i puntuació objectiva d'OM causada per el septum nasal i/o cornets inferiors valorats per rinoscòpia/endoscòpia nasal. Es van tenir en compte variables subjectives (escala visual analògica [EVA] per a ON i pèrdua de l'olfacte, Nasal Obstruction and Septoplasty Effectiveness Scale [NOSE] i congestion quantifier seven-item test [CQ7]) i objectives: la puntuació de l'endoscòpia nasal i els resultats de la rinometria acústica tant a l'inici de l'estudi com després del tractament mèdic (corticosteroides intranasals) i/o quirúrgic (cirurgia correctiva nasal).gnificativa (p<0,05) als resultats subjectius de ON (EVA, NOSE i CQ7) sense canvis en la pèrdua de l'olfacte ni en els resultats objectius de OM. Després de la cirurgia, tots els pacients amb OM van informar una millora significativa (p<0,05) en els resultats subjectius i objectius; sent aquesta millora major a la RSC amb PN. Conclusions: A la pràctica clínica diària, la recomanació terapèutica de l'OM hauria de basar-se en resultats tant subjectius com objectius, i la cirurgia correctiva nasal és el tractament d'elecció a l'OM moderada-greu, ja sigui aïllada o associada a patologia inflamatòria nasosinusal, RA o RSC amb PN. La obstrucción nasal mecánica (OM) es una condición prevalente con un gran impacto en la calidad de vida y con una carga socioeconómica importante. El objetivo de este estudio fue determinar la utilidad de los criterios subjetivos y objetivos en el manejo adecuado de la OM, ya sea aislada o asociada a patología inflamatoria nasosinusal, rinitis alérgica (RA) o rinosinusitis crónica con pólipos nasales (RSC con PN). Métodos: Estudio prospectivo en vida real de 224 sujetos (60 controles y 164 con OM tratados médica y/o quirúrgicamente). Se incluyeron pacientes con obstrucción nasal subjetiva (ON) moderada-grave y puntuación objetiva de OM causada por el tabique nasal y/o cornetes inferiores valorados por rinoscopia/endoscopia nasal. Se tomaron en cuenta variables subjetivas (escala visual analógica [EVA] para ON y pérdida del olfato, Nasal Obstruction and Septoplasty Effectiveness Scale [NOSE] y congestion quantifier seven-item test [CQ7]) y objetivas: la puntuación de la endoscopia nasal y los resultados de la rinometría acústica tanto al inicio del estudio como después del tratamiento médico (corticosteroides intranasales) y/o quirúrgico (cirugía correctiva nasal).ficativa (p<0,05) en los resultados subjetivos de ON (EVA, NOSE y CQ7) sin cambios en la pérdida del olfato ni en los resultados objetivos de OM. Después de la cirugía, todos los pacientes con OM informaron una mejoría significativa (p<0,05) en los resultados subjetivos y objetivos; siendo esta mejoría mayor en la RSC con PN. Conclusiones: En la práctica clínica diaria, la recomendación terapéutica de la OM debería basarse en resultados tanto subjetivos como objetivos, siendo la cirugía correctiva nasal el tratamiento de elección en la OM moderada-grave, ya sea aislada o asociada a patología inflamatoria nasosinusal, RA o RSC con PN. Purpose: Mechanical nasal obstruction (MNO) is a prevalent condition with a high impact on a patient's quality-of-life and socio-economic burden. The aim of this study was to determine the usefulness of both subjective and objective criteria in the appropriate management of MNO, either alone or associated to upper airway inflammatory diseases, allergic rhinitis(AR), or chronic rhinosinusitis with nasal polyps( CRSwNP). Methods: A real-life prospective study of 224 subjects (60 controls and 164 with MNO treated with medical and/or surgical treatment). Patients with moderate-severe subjective nasal obstruction(NO) and objective obstructive score in nasal septum or lower turbinates by nasal endoscopy. Subjective: Visual Analog Scale [VAS] for NO and loss of smell (LoS), Nasal Obstruction and Septoplasty Effectiveness Scale [NOSE] and congestion quantifier seven-item test [CQ7]) and objective: the nasal endoscopy score and acoustic rhinometry outcomes were assessed at baseline, after medical (intranasal corticosteroids) and/or surgical (nasal corrective) treatments

Similar works

Full text

thumbnail-image

Tesis Doctorals en Xarxa

redirect
Last time updated on 16/12/2022

This paper was published in Tesis Doctorals en Xarxa.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.