Cучасні підходи до організації проесійного розвитку кадрів на виробництві

Abstract

The article discloses approaches of scientists to the definition of the concept of professional development. The reasons of negative situation in professional development at enterprises of Ukraine were analysed. Measures for improvement of the present-day situation have been developed. Метою статті - це дослідження сучасних підходів до організації професійного розвитку кадрів на виробництві, з’ясування їх впливу на соціально-економічну ситуацію в країні, визначення причин, що стримують професійний розвиток кадрів як складової системи розвитку підприємства та розроблення заходів щодо вдосконалення, організації професійного розвитку кадрів на виробництві. Розглянувши погляди науковців на поняття «професійний розвиток» можна зробити висновок, що це процес організаційно-економічних заходів підприємства у сфері навчання, підвищення вмінь та навичок персоналу, його перепідготовки і перекваліфікації, контролю за цим процесом, забезпечення власних службово-професійних інтересів розвитку та реалізації цілей діяльності підприємства. Прийнятий Закон України «Про професійний розвиток працівників» має формальний характер та не враховує реальної ситуації на українських підприємствах. Закордонний досвід свідчить про те, що підвищення професійного розвитку працівника це прибуткове інвестування підприємства. Визначивши основні фактори негативного впливу на професійний розвиток працівників розроблено заходи щодо покращення законодавчого, фінансового, організаційного та податкового характеру, що сприятимуть росту конкурентоспроможності кадрів на виробництві та покращення національного господарства вцілому

Similar works

Full text

thumbnail-image

eaKirNTU (Electronic archive Kirovograd National Technical University)

Full text is not available
oaioai:localhost:12345678...Last time updated on 7/11/2016

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.