Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Ethnographic Records in Reggio Concept of Preschool Education

Abstract

U radu se obraĊuju etnografski zapisi (dokumentacija) u Reggio koncepciji. Reggio pedagogija spada pod alternativne koncepcije današnjice te je uz koncepciju Marije Montessori i Waldorf koncepciju najzastupljenija takva koncepcija. Utemeljitelj Reggio pedagogije je Loris Malaguzzi, utemeljena je sredinom 20. stoljeća. Temelj Reggio koncepcije je rad na projektu, a glavno polazište je dijete i njegov interes. Osobitosti reggiovske pedagogije su: slika o djetetu kao kompetentnom biću, projekti oblik rada, pedagoška dokumentacija, organizacija okruţenja, partnerstvo obitelji i zajednica koja uĉi. Smatra se da dijete ima stotinu jezika te je zadatak odgajatelja razvoj djetetova identiteta i razvoj pozitivne slike o sebi. Etnografski zapisi poput fotografija, audio i video snimaka, transkripata razgovora, anegdotskih biljeţaka i zapisnika, razliĉitih grafiĉkih reprezentacija jedno su od preduvjeta za stvaranje kvalitetnog odgojno-obrazovnog procesa. Omogućuje odgajatelju kvalitetan uvid u djetetov razvoj, uĉenje i razumijevanje svijeta. Daje djetetu do znanja da se njegov rad uvaţava i cijeni te mu pomaţe da samo sebe bolje razumije. Ponovnim pregledavanjem nakon nekog vremena dijete i odgajatelj mogu uvidjeti do kakvih je novih spoznaja dijete došlo. Odgajateljima i struĉnim suradnicima dokumentacija sluţi za raspravljanje kako projekt treba dalje napredovati.This paper deals with ethnographic records (documentation) in the Reggio concept. Reggio pedagogy falls under the alternative concept of today and is in addition to the concept of the Montessori and Waldorf conception, which is one of the most common concepts. The founder of Reggio's pedagogy is Loris Malaguzzi in the middle of the 20th century. The basic of Reggio concept is project working and the main starting point is the child and his interest. The features of Reggio pedagogy are: the image of the child as a competent human being, project form, pedagogical documentation, environment organization, partnership between the family and kindergarten. Child has a hundred languages and it is educator’s task to develop the child’s identity and his positive self-image. Ethnographic records such as photographs, audio and video recordings, conversation transcripts, anecdotal notes and logs, various graphic images are very important for creating a quality educational process. It provides the educator a good insight into the child’s development, the way he learns and understands the world. It gives the child the knowledge that his work is respected and appreciated and helps him to understand himself better. After some time by re-examining the child’s work, the child and educator can find out what has changed and on what new level the child has come to. Documentation helps educators and consultants to discuss about the project progress

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of Faculty of Humanities and Social sciences, University of Split

redirect
Last time updated on 10/07/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.