LÓPEZ VÁZQUEZ, Ramón: Domingo García-Sabell e a fenomenoloxía, Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, Santiago de Compostela, 2013, 375p.

Full text

thumbnail-image

rev{USC}: Portal dixital de revistas da USC (Universidade de Santiago de Compostela)

Full text is not available
oaioai:ojs.pkp.sfu.ca:art...Last time updated on 5/12/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.