بررسی ویژگی‌های جوانه زنی بذر گیاه جارو ((Kochia scoparia در واکنش به سطوح مختلف شوری در محیط کنترل شده دوره2 شماره2 سال1382

Abstract

In order to examine seed germination responses of kochia to different levels of salinity, an experiment was performed in the Institute of Sustainable Agriculture (CSIC), Cordoba, Spain, in a completely randomized design with two replications. Treatments were different levels of salinities equal to 0,5, 10, 15, and 20 ds/m, obtained by mixing NaCl and CaCl2 in a 2:1 molar ratio. Evaluated properties were germination percentage, rate and final number of germinated seeds. The results showed that the germinated seed number and the germination percentage had a converse relation with salinity levels. About 91% of seeds were germinated in distilled water. This value reduced to about 36% in 20 ds/m. Increasing salinity up to 10 ds/m did not have any significant effects on germination, but after that, the germination rate and percentage begun to reduce significantly. Salinity also increased the time required for 50% germination from 28 hours in distilled water to 78 hours in 20 ds/m, showing a delay in germination as salinity increased. Regarding linear reduction in germination rate in response to increase in salinity, it seems that as salinity exceeds 30 ds/m, germination rate of kochia approaches zero. This perhaps could be accepted as the threshold of kochia germination tolerance to salinity. According to the results, the germination stage of kochia has a good tolerance to elevated levels of salinity and it seems that a good stand establishment in saline soils and water conditions could be insured, if proper management is exerted in farms.به منظور بررسی واکنش جوانه زنی بذور گیاه جارو به سطوح مختلف شوری، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی و با دو تکرار در انستیتو تحقیقات کشاورزی پایدار کوردوبا، اسپانیا، انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از سطوح مختلف شوری معادل صفر، 5، 10، 15 و 20 دسی زیمنس بر متر که با ترکیب دو نمک NaClو CaCl2 به نسبت 2:1 به دست آمد. صفات مورد بررسی شامل درصد جوانه زنی، میزان کل جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بودند. نتایج حاصله نشان داد که تعداد نهایی بذور جوانه زده و درصد جوانه زنی با میزان شوری محیط نسبت عکس داشتند. حدود 91% بذور در آب مقطر جوانه زدند، ولی این میزان در شوری 20 دسی زیمنس بر متر به حدود 36 درصد کاهش پیدا کرد. افزایش شوری تا سطح 10 دسی زیمنس بر متر، تاثیر معنی‌داری بر خصوصیات جوانه زنی بذور نداشت. همچنین با افزایش شوری، مدت زمان لازم برای رسیدن به سطح 50 درصد جوانه‌زنی، از 28 ساعت در آب مقطر به 78 ساعت در 20 دسی زیمنس بر متر، رسید که این امر نشانگر به تاخیر افتادن جوانه‌زنی توده بذور با افزایش شوری می‌باشد. با توجه به کاهش خطی سرعت جوانه زنی در واکنش به افزایش شوری، به نظر می‌رسد که با افزایش شوری از سطح 30 دسی زیمنس بر متر، سرعت جوانه زنی بذور گیاه جارو به صفر برسد و شاید بتوان این حد را به عنوان آستانه تحمل جوانه زنی گیاه جارو به شوری در نظر گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، مشخص می‌شود که جوانه زنی گیاه جارو تحمل خوبی به سطوح بالای شوری داشته و به نظر می‌رسد ‌که می‌توان با اعمال مدیریت مناسب در مزرعه، استقرار مطلوبی را در شرایط وجود آب و خاک شور تضمین نمود

Similar works

Full text

thumbnail-image

پژوهشهای زراعی ایران

Full text is not available
oaioai:ojs.pkp.sfu.ca:art...Last time updated on 4/9/2020

This paper was published in پژوهشهای زراعی ایران.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.