واکنش عملکرد و اجزای عملکردگندم دوره5 شماره2 سال1385

Abstract

In order to evaluate responses of grain yield and yield components of wheat to different amount of supplemental irrigation in dryland conditions, a field experiment was conducted in research farm of College of Agriculture, Shiraz University during 2004-2005 and 2005-2006. The supplemental irrigation treatments including dryland conditions, irrigation at stem elongation, booting, flowering and grain filling were main plots and two cultivars, Agosta and Fin-15 were subplots and three levels of nitrogen including zero, 40 and 80 kgha-1 were sub sub plots. The results showed that in both years, the highest number of spike m-2, spikelet spike-1 , number of kernel spike-1 and grain yield were obtained from irrigation at stem elongation stage whit 80 kg N ha-1 and from Fin-15 variety and the lowest were obtained from Agosta variety at N control treatment under dryland conditions . Also the highest thousand kernel weight was obtained from supplemental irrigation at grain filling stages.. The results of this research showed a strong correlation between number of spike m-2, spikelet spike-1 , number of kernel spike-1 , thousand kernel weight and grain yield with the amounts of applied water at supplemental irrigation treatments and whit increasing of applied water the above mention parameters also increased. The highest grain yield in both years was obtained from supplemental irrigation at stem elongation stage. The supplemental irrigation in 2004-2005 and 2005-2006 growing season increased the grain yield 200 and 221 percent respectively. According to results of this experiment, supplemental irrigation increased wheat production through increasing yield and yield components in dryland conditions. Thus using of supplemental irrigation at stem elongation stage with supply of adequate water could increase grain yield of rainfed wheat in dryland conditions.به منظور بررسی واکنش عملکرد و اجزای عملکرد گندم به میزان متفاوت آب دریافتی در سیستم آبیاری تکمیلی تحت شرایط دیم ، پژوهشی مزرعه ای در قالب طرح آماری کرت های دو بار خرد شده در سال های زراعی 84-83 و 85-84 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به اجرا درآمد. تیمارهای اصلی آبیاری شامل: بدون آبیاری (دیم)، آبیاری در مراحل ساقه رفتن، حجیم شدن غلاف برگ پرچم ، گلدهی و پر شدن دانه، تیمار فرعی شامل ٢ رقم گندم به نام های آگوستا و فاین- ١٥ و تیمار فرعی فرعی شامل کود نیتروژن در 3 سطح صفر، 40 و 80 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج نشان داد که در هر دو سال آزمایش، بیشترین تعداد سنبله در متر مربع، تعداد سنبلک در سنبله، تعداد دانه در سنبله و عملکرد دانه از تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله ساقه رفتن و از تیمار 80 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و رقم فاین- 15 و کمترین مقادیر صفات از تیمار صفر کود نیتروژن و رقم آگوستا تحت شرایط دیم بدست آمد.لیکن بیشترین وزن دانه از تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله پرشدن دانه حاصل شد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین عملکرد دانه و اجزای آن با میزان آب دریافتی در تیمار های آبیاری تکمیلی همبستگی معنی داری وجود داشت. بطوریکه با افزایش میزان آب داده شده در هریک از مراحل رشد، مقادیر عملکرد و اجزای عملکرد دانه افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه در هر دو سال آزمایش، از تیمار آبیاری تکمیلی در مرحله ساقه رفتن و کمترین مقدار از تیمار دیم حاصل شد. آبیاری تکمیلی در مرحله ساقه رفتن در سال 84-83 و 85-84 به ترتیبمنجر به افزایش عملکردی معادل 200 و 221 درصد، در مقایسه با تیمار دیم گردید. در مجموع از نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که شناخت مراحل حساس رشد و واکنش های عملکرد و اجزای عملکرد دانه به زمان و میزان آب دریافتی در سیستم آبیاری تکمیلی تحت شرایط دیم، نقش مهمی در افزایش تولید گندم دارد. بنابر این، در شرایط دیم مشابه با این پژوهش، استفاده از سیستم آبیاری تکمیلی و انجام آبیاری در مرحله ساقه رفتن گندم و تامین میزان آب کافی در این مرحله می تواند منجر به افزایش عملکرد دانه گندم گردد

Similar works

Full text

thumbnail-image

پژوهشهای زراعی ایران

Full text is not available
oaioai:ojs.pkp.sfu.ca:art...Last time updated on 4/9/2020

This paper was published in پژوهشهای زراعی ایران.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.