ارزیابی تحمل به یخ‌زدگی در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) دوره5 شماره1 سال1385

Abstract

In order to determine freezing tolerance of 14 wheat cultivars including Anza, Bezostaja, Pishtaz, Tous, Zagros, Zarrin, Shahryar, Falat, Qods, Glenson, Maron, Navid, Niknejad and MV-17 that were grown on field, samples of each cultivar after hardening in the field were harvested in 4-6 leave stages and trimmed to 2cm above and below the crowns and put on the thermogradient freezer. After freezing in the range of 0 to -20 oC, samples were transferred to the greenhouse and planted in the pots. Survival percentage, height, leaf area, chlorophyll content, dry weight, LT50 and DMT50 were determined after 3 weeks. Survival percentage after freezing was different in cultivars (Pبه منظور بررسی تحمل به یخ‌زدگی ارقام گندم در شرایط کنترل‌شده، نمونه‌هایی از 14 رقم آنزا، بزوستایا، پیشتاز، توس، زاگرس، زرین، شهریار، فلات، قدس، گلنسون، مارون، نوید، نیک‌نژاد وMV-17 که در مزرعه کشت شده بودند پس از گذراندن دوره خوسرمایی در شرایط مزرعه در مرحله 4 تا 6 برگی برداشت و طوقه‌ها پس از قطع ریشه‌ها و برگ‌ها از دو سانتی‌متری هر طوقه، به فریزر ترموگرادیان منتقل شدند. پس از اعمال تیمار یخ‌زدگی در گستره دمایی صفر تا 20- درجه سانتی‌گراد، نمونه‌ها به گلخانه منتقل و در گلدان کشت شدند. بعد از سه هفته درصد بقاء، ارتفاع، سطح برگ، وزن خشک، عدد کلروفیل‌متر، دمای کشنده 50% نمونه‌های گیاهی(LT50 ) و دمای کاهنده 50% وزن خشک گیاه (DMT50) اندازه گیری و ثبت شد. پس از اعمال تیمار یخ‌زدگی ارقام از نظر درصد بقاء تفاوت معنی‌داری نشان دادند (

Similar works

Full text

thumbnail-image

پژوهشهای زراعی ایران

Full text is not available
oaioai:ojs.pkp.sfu.ca:art...Last time updated on 4/9/2020

This paper was published in پژوهشهای زراعی ایران.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.