بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ‌های مختلف کاشت بر دوره5 شماره1 سال1385

Abstract

oai:ojs.pkp.sfu.ca:article/859The purpose of this research was to determine the optimal level of nitrogen fertilizer and planting date for cumin (Cuminum cyminum L.) planting in Kooshkak region located in Doroodzan Dam Areas which represents a typical semiarid region. This research was carried out in the fall and winter 2000 and using a factorial experiment with two factors based on completely randomized block design with nitrogen fertilizer at three rates (0, 30, and 60 kg N ha-1) and sowing date (Nov. 6th, Dec. 21th, Feb. 6th, and March 6th) in four replications. The effects of different nitrogen rates were significant on plant height, number of umbrella per plant and number of seed per umbrella, but it was not significant on number of seeds per plant, 1000-seed weight, biological yield, seed yield and harvest index. The effects of sowing dates were significant on number of seeds per umbrella, number of seeds per plant; 1000-seed weight, biological yield and seed yield; but it was not significant on plant height and harvest index. The interaction of nitrogen rates and sowing dates were significant on plant height, number of umbrella per plant and seed yield, but it was not significant on number of seeds per umbrella, number of seeds per plant, 1000-seed weight, biological yield and harvest index. It was concluded that for obtaining the high cumin yield, application of 30 kg N ha-1 and the late planting date (February 6th and March 6th) due to probable winter cold, are recommended for this region.چکیده به‌منظور مطالعه اثر سطوح مختلف کود نیتروژن وتاریخ‌های مختلف کاشت برعملکرد واجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum L.) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور کود نیتروژن در سه سطح (صفر، 30 و 60 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و تاریخ کاشت در چهار سطح (15 آبان، 30 آذر، 17 بهمن و 15 اسفند) با 4 تکرار در منطقه کوشکک واقع در اراضی زیر سد درودزن فارس انجام شد. سطوح مختلف کود نیتروژن تاثیر معنی داری بر ارتفاع بوته و تعداد چتر در بوته نشان داد، ولی بر تعداد دانه در چتر، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و شاخص برداشت تأثیر معنی‌داری نداشت. تأثیر سطوح مختلف تاریخ کاشت بر تعداد دانه در چتر، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد دانه تفاوت معنی‌داری را نشان دادند. ولی اثر سطوح مختلف این فاکتور بر ارتفاع بوته و شاخص برداشت معنی‌داری نبود. برهمکنش سطوح مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته تفاوت معنی‌دار بود، ولی بر صفات تعداد دانه در چتر، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و شاخص برداشت تأثیر معنی داری نشان نداد. در مجموع جهت دستیابی به حداکثر عملکرد زیره سبز، کاربرد 30 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن و تاریخ‌های کاشت دیر هنگام (17 بهمن‌ماه و 15 اسفندماه) به دلیل احتمال وقوع سرمای نابهنگام زمستان در منطقه، توصیه می‌شود.. واژه‌های کلیدی: زیره سبز، کود نیتروژن، تاریخ کاشت، کوشکک

Similar works

Full text

thumbnail-image

پژوهشهای زراعی ایران

Full text is not available
oaioai:ojs.pkp.sfu.ca:art...Last time updated on 4/9/2020

This paper was published in پژوهشهای زراعی ایران.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.