Ovariohisterektomi Yapılan Köpeklerde Propofol ve İzofloran Anestezisinin Derinliğinin Bispektral İndeks Monitörizasyonu ile Belirlenmesi

Abstract

Bu çalışmada, propofol ve izofluran anestezisinde anestezi derinliğinin bispektral indeks (BIS) ve vital parametrelerin izlenmesi ile karşılaştırılması için 12 adet dişi köpek kullanıldı. Hayvanlar ovariohisterektomi operasyonu için rastgele iki gruba bölündü (n6 her grupta). Hayvanlar atropin sülfat (0.04 mg/kg, sc) ve midazolam (0.3 mg/kg, iv) ile premedike edildi. Anestezi indüksiyonu gruplarda propofol (5 mg/kg, iv) ile sağlandı. Genel anestezi ilk grupta propofol (PRO grubu) ile ikinci grupta %2 izofluran (ISO grubu) ile devam ettirildi. Non-invaziv sistolik (SAP), diastolik (DAP), ortalama arteriyel kan basıncı (MAP), nabız sayısı (HR), solunum sayısı (RR), hemoglobin oksijen saturasyonu (SpO2) ve BIS anestezi öncesi (0. dakika, T0), anestezi boyunca (T5, T10, T15) ve anestezi sonunda (T30) ölçülürken BIS ölçümü anestezi sonlandırıldıktan 5 dakika sonra (T35) da ölçüldü. HR, RR, SAP ve DAP değerleri gruplar arasında farklılık göstermedi. MAP değeri her iki grup içinde istatiktiksel olarak farklılık oluşturmadı. Bununla birlikte, T5, T10, T15 ve T30 ölçüm zamanlarında PRO grubundaki MAP değerinin ISO grubuna göre yüksek olduğu belirlendi (P0.05). PRO ve ISO gruplarında tüm ölçüm zamanlarındaki BIS değerlerinin anestezi öncesi değere göre daha düşük olduğu izlendi. BIS değerinin ISO grubunda T5 veT10 zamanında, PRO grubunda ise T15 zamanında yüksek olduğu gözlendi (P0.05). Sonuç olarak, bispektral indeksin veteriner pratikte anestezi derinliğinin ölçümünde faydalı olduğu ve propofol ile yürütülen total intravenöz anestezinin izofluran anestezisine alternatif olarak kullanılabileceği ileri sürülmektedir.In this study, 12 bitches were used to compare anesthetic depth by bispectral index (BIS) monitoring and vital parameters under propofoand isoflurane anesthesia. The animals were randomly divided into two groups (n6) for ovariohysterectomy. All animals were premedicatewith atropine sulphate (0.04 mg/kg, sc) and midazolam (0.3 mg/kg, iv). The induction of anesthesia was achieved by propofol (5 mg/kg, iv) igroups. General anesthesia was maintained with propofol (0.4 mg/kg/min.) in first group (PRO group) and 2% isoflurane in second group (ISO group). Non-invasive systolic (SAP), diastolic (DAP), mean arterial blood pressure (MAP), heart rate (HR), respiratory rate (RR), haemoglobioxygen saturation (SpO2) and BIS were measured before anesthesia (0 min, T0), maintenance of anesthesia (T5, T10, T15), end of anesthesi(T30) and additionally BIS also measured at 5 min after the terminating of anesthesia (T35). HR, RR, SAP and DAP did not significantly diffebetween groups. The MAP value did not show any significant difference within both groups. However, the MAP value detected on T5, T10, T1and T30 was higher in PRO group than those detected in ISO group (P>0.05). The BIS values detected at all measured times in PRO and ISO groups were lower than those detected before anesthesia. The BIS value detected on T5 and T10 was higher in ISO group, whereas the valudetermined at T15 was higher in PRO group (P>0.05). In conclusion, it is suggested that bispectral index is a useful tool for monitoring deptof anesthesia in veterinary practice and total intravenous anesthesia with propofol may be used as an alternative to isoflurane anesthesia

Similar works

Full text

thumbnail-image

Necmettin Erbakan University Institutional Repository

Full text is not available
oai:acikerisim.erbakan.edu.tr:20.500.12452/2111Last time updated on 1/23/2020

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.