RECYCLING OF SHIPS

Abstract

Recikliranje brodova može se definirati kao proces u kojemu brodovi odlaze u rezališta na rastavljanje, a potom se odvojeni dijelovi recikliraju te nalaze novu uporabu. Postoji više metoda rastavljanja brodova od kojih je najpoznatija metoda nasukavanja na plažu. Reciklažna postrojenja nalaze se na raznim mjestima u svijetu, ali većina brodova odlazi u Europu te u zemlje Azijskog potkontinenta. Međunarodna pomorska organizacija bavi se pitanjima reciklažnih postupaka te pruža smjernice kako obaviti taj posao na najsigurniji način. Hongkonška konvencija bavi se pitanjima sigurnog i ekološki prihvatljivog recikliranja brodova. Baselska konvencija bavi se pitanjima kontrole prekograničnih kretanja opasnog otpada i njihovog odlaganja- Oko 50 različitih vrsta brodova i platformi otišlo je na rezanje u 2016. godini s prosječnom starosti od 28 godina. Od svih vrsta brodova poslanih u rezališta u 2016. godini, najviše je bilo brodova za prijevoz rasutog tereta. Rezališta u Bangladešu, Indiji i Pakistanu najprofitabilnija su rezališta u svijetu zbog kupoprodajne cijene željeza. Razina radničkih prava, onečišćenje okoliša te zdravlje ljudi veliki su problem u zemljama Azijskog potkontinenta zbog ne provođenja propisa konvencija te dugogodišnjeg lošeg načina provođenja procesa recikliranja. Najbolji te najsigurniji način recikliranja brodova bio bi da se taj proces obavlja u brodogradilištima gdje su brodovi građeni.Ship recycling can be defined as a process in which ships go to shipbreaking yards for dismanting, separate parts are then recycled and used for a new purpose. There are several methods of disassembling ships, of which the most known is the beaching method. Recycling facilities are located in various places in the world, but most of the vessels go to Europe and II the Asian subcontinent countries. The International Maritime Organization deals with issues of recycling and provides guidance on how to do it in the safest way. The Hong Kong Convention deals with issues of safety and environmentally friendly ship recycling. The Basel Convention deals with issues of cross-border movement of hazardous waste and their disposal. About 50 different types of ships and platforms went to recycling process in 2016 with an average age of 28 years. Of all types of ships shipped to the shipbreaking yards in 2016, most of the ships were bulk carriers. Shipbreaking yards in Bangladesh, India and Pakistan are the most profitable breaking yards in the world because of the purchase price of iron. The level of workers' rights, environmental pollution and human health are a major problem in the Asian subcontinent countries because of the non-compliance with the convention's regulations and the many years of bad practice of recycling. The best and the safest way to recycle ships would be to do this process in shipyards where boats were built

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies

Full text is not available
oai:repository.pfri.uniri.hr:pfri_1372Last time updated on 10/29/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.