Parmenidész és a bölcsek kö(ny)ve

Abstract

A tanulmány Jan Assman hipolepszis- és Randall Collins intellektuálisrítus-elméletét összekapcsolva elemzi a korai görög gondolkodók szövegeit. Fő kérdése, hogy mennyiben fedezhetők fel a nyugati innovatív tudományos-filozófiai kultúra e két alapvető elemének, a hipoleptikus szövegszerveződésnek és az intellektuális rítusoknak a nyomai a fennmaradt töredékes szövegekben. Végkövetkeztetése, hogy leginkább Parmenidész és Empedoklész verses tankölteményeiben találunk erre utaló jeleket. E szövegekben (a legkorábbi ismert nyugati filozófiai „tankönyvekben”) éppen a verses forma őrizte meg számunkra az intellektuális rítusokban való részvételre nevelés korai eszközeit

Similar works

Full text

thumbnail-image

SZTE OJS Journals (University of Szeged / Szegedi Tudományegyetem)

Provided a free PDF
oai:ojs.ek.szte.hu:article/21344Last time updated on 10/17/2019View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.