Peer relationships in kindergarten

Abstract

Rođenjem djeteta počinje njegova socijalizacija. Tijekom odrastanja dijete se polako odvaja od roditeljske sigurnosti i njegova se socijalna mreža postupno širi do ostalih članova obitelji, drugih odraslih pa sve do vršnjaka koje upoznaje u dječjem vrtiću. Dijete prilikom igranja, pričanja ili bilo kakve druge interakcije s vršnjacima stječe nova socijalna znanja, uči regulirati svoje emocije te odgađati svoje želje i potrebe kada je to potrebno. Najvažniji odnos među vršnjacima dakako je prijateljstvo. U ranome djetinjstvu dijete kao prijatelja navodi ono dijete s kojim provodi vrijeme u igri. Iz tog razloga cilj ovoga rada bio je dobiti uvid u vršnjačke odnose djece rane i predškolske dobi pomoću socijalnog statusa svakog pojedinog djeteta u skupini. U istraživanju je sudjelovalo 32 djece u dobi od 3 do 6 godina, a za potrebe istraživanja korištena je sociometrija. Iz dobivenih rezultata vidljivo je kako, suprotno od očekivanog, u kategorije „zanemaren“ i „odbačen“ ne utječe niti dob, niti spol.Child's socialization begins with its birth. While growing up, the child is being slowly separated from parental safety, and his social network gradually expands to other family members, other adults and to the peers that he meets in the kindergarten. The child during play, talking or any other interaction with peers, acquires novel social knowledge, learns to regulate its emotions, and to delay their desires and needs when needed. The most important relation between peers is, of course, friendship. In early childhood, a child says that his friend is that child with whom he spends time playing. For that reason, the aim of this paper was to gain an insight into the peer relationships of children of early and preschool age by using the social status of each child in the group. 32 children aged 3 to 6 years participated in the study, and sociometry was used for the purposes of the study. The results show that, opposite of what was expected, the categories "neglected" and " discarded" are not affected by age nor gender

Similar works

Full text

thumbnail-image

Croatian Digital Thesis Repository

Full text is not available
oai:zir.nsk.hr:foozos_853Last time updated on 10/17/2019

This paper was published in Croatian Digital Thesis Repository.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.