Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Anemia in Chronic Kidney Disease (Ckd). Do we know how to Treat it Properly?

Abstract

Renal anemia is one of the major complications observed in patients with chronic kidney disease (CKD). It is caused mainly by a relative erythropoietin deficiency due to progressive damage of renal parenchyma. The primary goal of anemia treatment using available today ESAs is not only to improve the quality of life of patients but, above all to reduce cardiovascular mortality. The target hemoglobin concentration during application of ESA in CKD patients treated conservatively and renal replacement therapy patients was and still is being discussed among nephrologists. Based on the clinical trials performed so far, it seems that in patients with renal anemia we should individualise treatment with ESA, seeking partial rather than complete correction of anemia.Niedokrwistość nerkopochodna jest jednym z istotnych powikłań obserwowanych u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek (PCHN). Jest ona spowodowana głównie względnym niedoborem erytropoetyny wskutek postępującego uszkodzenia miąższu nerek. Podstawowym celem leczenia niedokrwistości przy pomocy dostępnych współcześnie czynników stymulujących erytropoezę (ESA) jest nie tylko poprawa jakości życia chorych, ale przede wszystkim zmniejszenie śmiertelności sercowo-naczyniowej. Docelowe stężenie hemoglobiny w czasie stosowania ESA u pacjentów z PChN leczonych zachowawczo, jak i dializowanych, było i nadal jest przedmiotem dyskusji w środowisku nefrologicznym. W oparciu o przeprowadzone do tej pory badania kliniczne wydaje się, iż w przypadku chorych z niedokrwistością nerkopochodną należy prowadzić indywidualizację leczenia z zastosowaniem ESA, dążąc raczej do częściowej niż całkowitej korekcji niedokrwistości

Similar works

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.