Ćwierćpetit. Jednodniówka załogi Zakładów Graficznych „Książka i Wiedza” w Toruniu źródłem informacji o życiu społecznym na początku lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku

Abstract

Jednodniówka Ćwierćpetit pochodzi z okresu przekształceń własnościowych toruńskiej drukarni, które miały miejsce na początku lat 50. Wysokość nakładu w granicach 300 egzemplarzy, jak i brak nadrukowanej ceny świadczy, iż wydawnictwo to było przypuszczalnie dystrybuowane nieodpłatnie wyłącznie wśród załogi przedsiębiorstwa. Publikacja ukazała się w maju dla uczczenia świata robotniczego i ma zauważalny kontekst polityczny, który jest dzisiaj świadectwem kultu Bolesława Bieruta i propagandy socjalistycznej pierwszych lat Polski Ludowej.A daily Ćwierćpetit comes from the period of the ownership transformation of the Toruń printing house, which took place at the beginning of the 1950s. The circulation was about 400 copies, and the fact that there is no price given in the paper makes us think that the publication was probably distributed free of charge among the staff of the plant. The publication appeared in May to celebrate the workers' world and it evinces a noticeable political context , which is the evidence of the cult of Bierut and the socialist propaganda in the first years of People's Republic of Poland.Der einmalige Leseblatt Ćwierćpetit stammt aus der Zeit der Eigentumsumgestaltung der Thorner Druckerei, die zu Beginn der 50er Jahre stattfanden. Die Hohe der Auflage innerhalb der Grenzen von 400 Exemplaren und das Fehlen eines aufgedruckten Preises zeugen davon, dass diese Veröffentlichung vermutlich ausschließlich unter der Belegschaft des Unternehmens verteilt wurde. Die Publikation erschien im Mai zu Ehren der Arbeiterwelt und hat erkennbar einen politischen Kontext, der heute ein Zeugnis des Bierut-Kultes und der sozialistischen Propaganda aus den ersten Jahren der Volksrepublik Polen ist

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repository of Nicolaus Copernicus University

redirect
Last time updated on 09/07/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.