Abundance of syrphid larvae in willow plantations

Abstract

A large number of hover fly species are as larvae effective predators and often feed on insect pests in plantations. The leaf-beetle Phratora vulgatissima is a common pest in willow plantations and the aim of this study is to study what may affect the presence of hover flies in this system. The quality of the surrounding habitats, prey availability and interactions with other natural enemies are parameters that may explain variances in densities of hover flies and was here investigated at five localities whereas a total of 40 plots of 5 x 5 meters have been studied in detail. The heteropterans Anthocoris nemorum and Orthotylus marginalis are two natural enemies to P. vulgatissima and whose foraging behaviour differs and their interactions with the hover fly may therefore differ. The syrphid larva and the mirid display a similar foraging behaviour and interactions, e.g. competition and predation, between these two species are thus likely to occur. Experiments were performed in the laboratory to study if there were any differences in proportion of consumed syrphid eggs and in time to consumption of eggs between anthocorids and mirids. The results showed that all plots in field where syrphid eggs were found were surrounded by a high proportion of forest while no eggs were found in plots next to arable land. Leaf beetle egg clutches with syrphid eggs were in average larger in size compared with clutches without. The variation in density of leaf beetle eggs was small between localities and plots, which could explain the lack of association between high densities and abundance of syrphid eggs. The abundance of other enemies, e.g. heteropterans, seemed to have a negative effect on the hover fly since no hover fly eggs were found in plots with high densities of other enemies. Both species of heteropterans consumed a large proportion of syrphid eggs. Contrary to my expectations none of the species had a larger negative impact on the survival of the syrphid neither when considering time to consumption of the egg nor the proportion of consumed syrphid eggs. This study shows that a higher diversity within the enemy-complex may have negative effects on the biological control of pests and that predators within the same guild are susceptible to predation in certain developmental stages. Hover flies are probably of little importance in the biocontrol of leaf beetles in situations with high densities of other natural enemies but have the potential to be particularly important as predators in recently harvested plantations i.e. plantations with low densities of heteropterans.Ett flertal arter av blomflugor är, som larver, effektiva predatorer och äter ofta insektsskadegörare i odlingar. Bladbaggen Phratora vulgatissima (Coleoptera:Chrysomelidae) är en vanlig skadegörare i Salix-odlingar och målet med denna studie är att undersöka vad som kan påverka förekomsten av blomflugor i detta system. Kvalitén på omgivande habitat, tillgång på föda och interaktioner med andra predatorer är faktorer som kan förklara skillnader i täthet av blomflugor och undersöktes här på fem lokaler där totalt 40 ytor om 5 x 5 meter detaljstuderades. Skinnbaggarna Anthocoris nemorum och Orthotylus marginalis är två naturliga fiender till P. vulgatissima och vars födosöksbeteende skiljer sig åt, vilket gör att deras interaktion med blomflugor kan skilja. Blomflugelarven uppvisar ett födosöksbeteende som mest liknar miridens och interaktioner, såsom konkurrens och predation, mellan dessa två är därför troligast. Experiment utfördes på lab för att undersöka om det fanns någon skillnad i andel uppätna blomflugeägg och tid tills ägget ätits upp mellan anthocorider och mirider. Resultaten visade att alla ytor i fält där blomflugeägg hittades var omgivna av en hög andel skog medan inga ägg hittades i anslutning till odlad mark. Bladbaggeägg-samlingar med blomflugeägg var i genomsnitt större än de utan. Variationen i täthet av bladbaggeägg var liten mellan såväl ytor som lokaler, vilket kan förklara varför inget samband mellan höga tätheter och förekomst av blomflugeägg kunde konstateras. Förekomst av andra fiender, skinnbaggar, tycktes ha en negativ effekt på blomflugan då inga ägg av blomflugor hittades i ytor med höga tätheter av andra fiender. Båda arterna av skinnbaggar åt en stor andel blomflugeägg och i motsats till vad som förutspåtts hade ingen art större negativ inverkan på blomflugans överlevnad varken i fråga om tid till ägget blivit uppätet eller andelen ätna blomflugeägg. Denna studie visar att närvaro av flera predatorer inte alltid är positivt för biologisk kontroll av skadegörare utan att predatorer som annars delar byte i vissa stadier är känsliga för predation. Blomflugor är troligen av mindre betydelse för kontroll av bladbaggar i närvaro av andra fiender men har goda möjligheter att bli viktiga bekämpare i nyskördade fält, där det är låga tätheter av skinnbaggar

Similar works

This paper was published in Epsilon Archive for Student Projects.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.