El lèxic mariner de les poesies d'Ausiàs March i la seua dimensió poètica

Abstract

El lèxic de les poesies d'Ausiàs March es caracteritza per la seua riquesa riquesa i per abracçar diferents camps semàntics. Un dels més representatius i explorats és el referit al llenguatge mariner. En aquest article es presenta una relació del vocabulari mariner de les poesies d'Ausiàs March amb una base estadística que permeta comprovar la freqüència de cada mot. Amb aquestes dades es farà una avaluació de la importància d'aquest lèxic relacionat amb el mar -estan documentats els viatges per mar que realizà March en vida- en la construcció de l'imaginari poètic marquià.The constitutive lexicon of Ausiàs March’s poems is characterized for belonging, semantically, to very diverse fields. Among these fields, the one related to the sea is especially worthy to be analyzed. In this article, we propose, by statistical basis, to value the extension and the limits of the poetical dimension of the sea-related lexicon found in the marquian songbook. To accomplish this objective, we offer: an inventory of every word connected to this semantic field, complemented by its lexicographical definitions, graphical and inflectional variants plus number of occurrences of each one and every textual reference which corresponds to; a classification of the lexical repertoire obtained in semantic subfields, which has been arranged depending on its specific quantitative weight; a relation of every poem in which the sea-related lexicon is centered, according to its diminishing order of ocurrences, and, finally, a conclusive valuation of the poetical scope achieved thanks to this lexicon across Ausiàs’s work.Aquest treball s’ha realitzat dins del marc del projecte de recerca FFI2008-00826, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya, que es desenvolupa al si de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (Universitat d’Alacant)

Similar works

Full text

thumbnail-image

Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante

redirect
Last time updated on 13/09/2013

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.