Буферна стійкість та технології захисту деревних насаджень урбоекосистем

Abstract

Досліджено вплив додаткового стресового фактора – «кислотного дощу» на стан буферної системи листків домінуючих деревних рослин міського середовища. Відповідно до посилення рівня антропогенного тиску на рослини спостерігається зниження буферної потенції та стійкості внутрішнього середовища асиміляційних органів, зростання показника зміщення кислотності протопласту у наступному ряді функціональних зон: фонова територія → зона комплексного озеленення → зона житлової забудови → зона транспортних шляхів. Максимальною біоіндикаційною придатністю володіє верба повисла, що пов‘язано зі значною чутливістю виду до умов зростання та низькою екологічною пластичністю. Найвища стабільність буферної системи характерна для гіркокаштана звичайного, що свідчить про пристосувальну здатність виду. Проміжне положення займає клен гостролистий, який належить до середньої категорії стійкості буферної системи листків. Запропоновано заходи захисту деревних насаджень урбанізованих територійThe influence of an additional stress factor – "acid rain" on the state of the protoplast‘s buffer system of the dominant tree plants in the urban environment - is studied. In accordance with the increase of the anthropogenic pressure level on plants, there is a decrease in buffer potency and stability of the assimilation organs‘ internal environment, an increase in the index of acidity displacement of the protoplast in the following row of functional zones: background zone → complex greening zone → housing development zone → transport routes zone. Salix babylonica L. has the maximum bioindicative suitability due to the high sensitivity of the species to the growth and low ecological plasticity conditions. The highest stability of the buffer system is typical for Aesculus hippocastanum L., which indicates the adaptive ability of the species. The intermediate position belongs to Acer platanoides L., which is related to the average stability category of the protoplast leaves buffer system. The measures of woody plantations‘ protection of urbanized territories are offered

Similar works

Full text

thumbnail-image

Електронний науковий архів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

redirect
Last time updated on 08/01/2019

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.