Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Les Micotoxines i el seu control en els aliments

Abstract

Lesmicotoxines són productes tòxics que provenen delmetabolisme secundari del fongs filamentosos. A causa de la seva incidència negativa sobre la salut de l'home i dels animals, es fa necessari l'establiment d'estratègies destinades al control de la seva presència i acumulació en els aliments. Aquestes han d'estar enfocades en les etapes inicials de la recol·lecció de lamatèria primera i en les etapes de postrecolecció i emmagatzematge. En cas que s'hagi produït la contaminació permicotoxines, és necessària l'aplicació demesures i estratègies de control que permetin assegurar la seva eliminació en els productes alimentaris, o almenys reduir els nivells per sota dels establerts per la legislació. Aquestsmètodes poden dividir-se en físics, químics i biològics. En aquest treball s'aporta una aproximació als sistemes de biocontrol descrits actualment.Mycotoxins are secondarymetabolites produced bymoulds. As they represent a big hazard for both human and animal health, it is necessary to find out effective strategies in order to control their presence in feed and food as well as their accumulation. These strategiesmust be focused on the harvest first stages and the post-harvest and storage stages. If amycotoxin contamination is detected, it is necessary to applymeasures and control strategies which guarantee its removal fromfeed and food, or at least to decrease themycotoxin levels under the threshold established by legislation. Thesemeasures can be divided into physical, chemical and biological. This review introduces the biocontrol systems described so far

Similar works

This paper was published in Hemeroteca Cientifica Catalana.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.