The usage context for messaging in apps

Abstract

Bakalářská práce se zabývá úlohou vytvoření adaptivního messengeru s emoji klávesnicí, jejíž obsah se dynamicky mění na základě kontextových informací: emoce a pohlaví uživatele, text napsané zprávy. Řešení umožňuje zkrátit dobu napsání textové zprávy, díky zkrácení doby hledání emoji na klávesnici mobilního telefonu a snížit pravděpodobnost výskytu nepoužívaných emoji v záložce "Frequently used". Při řešení úlohy byl použit programovací jazyk Java, vývojové prostředí Android Studio 3.1 od JetBrains' IntelliJ IDEA na operačním systému macOS High Sierra a Emotion SDK od Affectiva pro snímání mimických výrazů.The main goal of bachelor thesis is a creation of an adaptive messenger with an emoji keyboard, content that dynamically changes based on context information: emotions and user gender, written message text. Developed solution allows to cut time for text message writing thanks to saving time for a search of emoji on mobile phone keypad and reduce applying probability of unused emoji on the "Frequently used" tab. Java programming language, the JetBrains' IntelliJ IDEA's Android Studio 3.1 development environment on MacOS High Sierra and Emotions SDK from Affectiva for scanning mimic expressions are used for task solving

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Full text is not available
oai:dspace.cvut.cz:10467/76559Last time updated on 6/19/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.