Energy efficient temporary accommodation facility

Abstract

Cílem této práce je vypracování projektu technologického vybavení energeticky efektivní dočasné stavby, která bude sloužit účelům dočasného ubytování - např. jako penzion, ubytovna, studentské koleje, zázemí pro terénní práce, či pro humanitární účely. Hlavní aspekt při volbě konstrukce a technologií je kladen na zachování mobility a maximální variability zařízení pro použití v různých podmínkách. Základním stavebním prvkem systému je modulární kontejner, který lze variabilně přizpůsobit různým účelům. Z těchto základních buněk je navržena modelová stavba, pro níž je zpracován projekt vytápění, větrání, vodovodu a kanalizace. V rámci návrhu dílčích technologií je kladen důraz na snížení spotřeby energie a zdrojů oproti běžně používaným objektům dočasného charakteru.The aim of this thesis is the project of technological equipment for energy efficient temporary construction, which will serve the purposes of temporary accommodation - for example as a hostel, dormitory, student college, base for fieldwork or for humanitarian purposes. The main aspect of choice of design and technology is to maintain mobility and maximum variability of equipment for use in different conditions. The basic building element of the system is a modular container that can be customized for various purposes. From these basic cells, a model structure is proposed, for which the project of heating, ventilation, water supply and sewerage is designed. In process of designing these sub-technologies, emphasis was placed on reducing energy and resource consumption in comparison with commonly used temporary objects

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Full text is not available
oai:dspace.cvut.cz:10467/76549Last time updated on 6/19/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.