Heating and ventilation of intelligent villa with standalone operation

Abstract

Cílem této diplomové práce je zpracování studie tří variant řešení technických zařízení pro inteligentní vilu s ostrovním provozem, jejich porovnání z hlediska technického, enviromentálního, investičních a provozních nákladů a aplikování nejvhodnější z těchto variant na řešení konkrétního objektu formou zpracování projektové dokumentace vytápění a větrání na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Jako konkrétní objekt byla vybrána rodinná vila vystavěná v 15. století, která vévodí plně funkční hospodářské usedlosti. Součástí komplexu je i goticko-renesanční tvrz, jež vznikla zřejmě teprve ve 13. století. Důležitým faktorem při výběru vhodné varianty bylo tedy i zachování historické podstaty objektu.The goal of this thesis is elaboration of three studies of technical facilites for intelligent villa with standalone operation and their comparsion in terms of technology, environment and life-cycle costs. The best fitting solution is developed into project of heating and ventilation documentation for building permit. Thesis is elaborated for villa from 15th century integrated into functional economical complex. Part of the complex is Gothic-renaissance fortress from 13th century. During comparsion of the best solution was taken for account historical spirit of the building

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Full text is not available
oai:dspace.cvut.cz:10467/76519Last time updated on 6/19/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.