Design and Realization of Control of the Closed System Using KNX

Abstract

Diplomová práce je zaměřena na utvoření komplexního přehledu o problematice inteligentních systémů budov a praktické aplikaci systému KNX pro řízení demonstračního modelu. V textu jsou uvedeni někteří ze zástupců systémů pro domovní automatizaci, jejich základní dělaní a podrobnější popis. Praktická část je zaměřena na tvorbu samotného modelu, popis parametrizačního prostředí ETS5 i konfigurace vizualizace pro ovládání akvária. Závěr této části je věnován zabezpečení sběrnicové instalace i přenosu dat, jenž je pro řídicí systémy budov kritickým.The diploma thesis is focused on creating a comprehensive overview of intelligent building systems and practical application of the KNX system for the management of the demonstration model. There are shown some representatives of systems for home automation, their basic classification and more detailed description. The practical part is focused on modeling of the model itself, the description of the ETS5 parametrization environment as well as the configuration of the visualization for controlling the aquarium. The conclusion of this section is dedicated to the fieldbus and data transmission security as they are critical to building automation systems

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Full text is not available
oai:dspace.cvut.cz:10467/76516Last time updated on 6/19/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.