The Meaning of Physiotheraphy for a Patient with the Systemic Sclerosis

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá možností rehabilitace a následného hodnocení výsledků terapií při diagnóze systémová sklerodermie. V práci je vypracována jedna kazuistika pacientky trpící systémovou sklerodermií. Terapie byla prováděna po dobu šesti měsíců. První dva týdny probíhala rehabilitace častěji, následně byla terapie prováděna jednou měsíčně s účastí pacientky při domácím cvičení. Terapie byla vedena na základě provedeného vstupního kineziologického rozboru. Cílem práce bylo sledovat účinnost terapie, porovnat výsledky po soustavné péči fyzioterapeuta a po samostatném cvičení pacienty s kontrolou jednou za měsíc. Dalším bodem je zhodnocení, zdali je nutná častá pravidelná návštěva fyzioterapeuta. V teoretické části je vysvětleno, o jaké onemocnění se jedná - od symptomatologie sklerodermie, přes obtížnou klasifikaci až po léčbu a prognózu onemocnění. Léčba je popisovaná jak farmakologická, tak nefarmakologická - fyzioterapeutická. Práce se především věnuje klinickým projevům systémové sklerodermie a jejich léčbě. Speciální část popisuje kazuistiku jedné pacientky z Revmatologického ústavu v Praze, u které byl proveden vstupní, kontrolní a výstupní kineziologický rozbor. Vstupní rozbor byl vypracován během první terapie, kontrolní po skončení hospitalizace a výstupní rozbor během poslední terapie. Na závěr je zhodnocen efekt terapie a její vliv na pacientku s onemocněním systémové sklerodermie. Výsledkem půlroční terapie bylo po první části zmírnění bolestí, menší tuhnutí kůže a zvětšení rozsahu pohybů. Po druhé části se pacientka, vzhledem k rychlé progresi nemoci, začala fyzicky zhoršovat ve všech parametrech. Jediná zlepšená hodnota je zmírnění dušnosti a vzdálenost, kterou je pacientka schopna ujít bez přestávky. Podrobně je zhodnocení terapie popsáno ve výsledcích. Výsledky jsou zpracovány v textu, tabulkách a pro lepší přehlednost v grafech.This bachelor thesis relates to the options of rehabilitation and subsequent evaluation of the therapy results upon the systemic sclerosis diagnosis. The thesis includes one particular case of the patient, suffering from the systemic sclerosis. The therapy was carried out for a period of six months. Rehabilitation during the first two weeks proceeded more frequently and subsequently the therapy was performed once a month, with the patient´s participation in the home exercises. The therapy was conducted based on the performed input kinesiology analysis. The objective of the paper was to monitor the therapy efficiency, to compare results after the continuous physiotherapist care and following independent patient´s exercises with a control taking place once a month.. The next point is the evaluation, whether frequent regular visits paid to the psychotherapist is necessary. The theoretical part clarifies, which disease is involved - from the symptomatology systemic sclerosis, via the difficult classification up to the treatment and the disease prognosis. The treatment is described both as the pharmacological and not pharmacological, i.e. physiotherapist one. The paper is focused, above all, on the clinical demonstrations of the systemic sclerosis, and their cure. The special part describes the case of one patient from the Institute of rheumatology in Prague, in the case of who the input, controlling and output kinesiology analyses were performed. The input analysis was prepared during the first therapy, the controlling one after the hospitalisation stage and the output analysis during the last therapy. At the end, the therapy effect and its impact on the patient with the systemic sclerosis diagnosis is assessed. The half-year therapy resulted in an alleviation of pain after the first part, lesser skin hardening and increase of the scope of motions. After the second part, the patient began to get physically worse in all the parameters, in view of the disease fast progress. The only improved value is the milder dyspnoea (shortness of breath) and the distance, which the patient is able to go without break. . The therapy assessment has been similarly described in the results. The results are included in the text, tables and diagrams, to make them clearer

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Full text is not available
oai:dspace.cvut.cz:10467/74739Last time updated on 4/17/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.