unknown

Identification of BDS Registers

Abstract

Mód S technologie SSR současně představuje jeden z hlavních prostředků sledování pro ATM. Jedním z typů dotazování SSR módu S vyvolává odpovědi odpovídače módu S na palubě letadla, které obsahují BDS registry. Za předpokladu, že je dotaz radaru neznámý, jsou přijaté odpovědi z odpovídače analyzovány a dále zpracovány s cílem identifikace jednotlivých BDS registrů. K tomuto účelu je vytvořen heuristický algoritmus, který přiřadí číslo BDS registru odpovídající zprávě na základě unikátních bitových řad a jiných kritérií. Správná funkčnost algoritmu je otestována na vzorku dat z ADS-B přijímačů provozovaných laboratoří ATM na Ústavu letecké dopravy ČVUT v Praze, Fakultě dopravní. Vyhodnocení úspěšnosti algoritmu je provedeno porovnáním ekvivalentních dat z reálného provozu poskytnutých ŘLP ČR s.p. Meteorologická data z MRAR BDS registrů jsou následně dekódována za účelem získání přesných informací o okolním prostředí z paluby letadla.The SSR Mode S technology represents currently one of the major means of surveillance in ATM. One type of SSR interrogation may elicit replies from Mode S transponder on board of an aircraft contained BDS register. Under assumption that the radar query is unknown, received Mode S transponder messages are analysed and further processed. A heuristic algorithm is created for identification of a particular BDS register. A BDS register number is assigned to the appropriate message based on the unique bit sequences and another criteria. The correct functionality of the algorithm is tested on the received sample of data from ADS-B receivers operated by ATM laboratory of Air Transportation Department at CTU in Prague, Faculty of Transportation Sciences. The algorithm success rate is evaluated according to the comparison to equivalent data form real operation obtained from the ANS CR. In addition, the meteorological information is decoded from MRAR BDS registers to obtain accurate meteorological data from on-board systems of the aircraft

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Provided a free PDF
oai:dspace.cvut.cz:10467/74081Last time updated on 2/12/2018View original full text link

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.