Optimization of Production Parts Distribution in Car Industry

Abstract

Cílem diplomové práce je návrh optimalizace současného modelu distribuce automobilových dílů v logistické společnosti GEFCO Česká Republika, s.r.o. s pomocí lokační analýzy. V teoretické části je představena společnost GEFCO a je porovnán dřívější a současný model distribuce automobilových dílů. Dále jsou popsány metody operačního výzkumu, které slouží k řešení dopravních problémů a zvlášť je popsána lokační analýza. V praktické části je proveden výzkum pro zjištění optimálního umístění skladů pro rozvoz automobilových dílů. Pro účely diplomové práce byl použit iterativní algoritmus, sloužící k řešení lokačních úloh. Algoritmus byl implementován do interaktivního programu, napsaného v jazyce Python. Výsledek řešení je následně vyhodnocen a jsou doporučena opatření pro implementaci v provozu.The thesis proposes an optimization of automotive parts distribution in logistics company GEFCO by using the location analysis. The theoretical part introduces GEFCO and compares the earlier model of spare parts distribution with the current one. In this thesis, the methods of operational research used for solving problems in transportation are also described. Particularly, the location analysis is introduced. In the practical part, a research is carried out to find the optimal location of the warehouse for the distribution of automotive parts. For the purposes of the thesis, the iterative algorithm is implemented in an interactive program to solve the location problem. The outcome of the solution is then evaluated and recommendations for implementation in operations are suggested

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Full text is not available
oai:dspace.cvut.cz:10467/74003Last time updated on 2/12/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.