Reálné opce a jejich využití v prostředí IT technologií

Abstract

Disertační práce se zabývá problematikou hodnocení investic v oblasti IT infrastruktury. Až do přelomu dvacátého a dvacátého prvního století byla veškerá infrastruktura pořizována a provozována převážně v on-premise podobě. S přelomem století dochází k posunu způsobu realizace směrem k fenoménu, nazývanému Cloud Computing. Jedním z klíčových argumentů, mimo jednoduchosti spuštění a provozu, pro výběr tohoto typu infrastruktury, je výše nákladů na pořízení a provoz. O Cloud Computingu se obecně tvrdí, že náklady na jeho využívání jsou nižší, než náklady na on-premise infrastrukturu. Pravda to není jen v případech, kdy se zpracovává a přenáší velké množství dat a je vyžadována stabilita výpočetního výkonu. Náklady se obvykle porovnávají prostřednictvím srovnání celkových nákladů na pořízení a provoz. Prvním problémem tohoto srovnání je skutečnost, že u on-premise infrastruktury se obvykle pro srovnání používají náklady na vybudování a provoz kompletní nové infrastruktury. Druhým, významnějším problémem, je nezapočítání flexibility infrastruktury s ohledem na možné budoucí navyšování a snižování požadavků. Přitom je flexibilita klíčovou vlastností Cloud Computingu. Tato disertační práce se na flexibilitu Cloud Computingu zaměřuje a jejím cílem bylo najít metodu, která ji umožní finančně ohodnotit. Pro tyto účely je v práci nejprve provedena analýza vlastností Cloud Computingu a jeho vazba na firemní byznys strategii. Především se hodnotí agilnost organizace a s ní spojená flexibilita, kterou musí infrastruktura poskytovat. Ve druhém kroku je navázáno hledáním metody finančního hodnocení investic, která by flexibilitu uměla vyčíslit. Vhodná se ukázala být metoda Reálných opcí, která jako jeden ze vstupních parametrů používá hodnotu volatility, kterou lze chápat jako proměnlivost (flexibilitu) prostředí. Na výběr metody navazuje rešerše existujících zdrojů, v rámci které se hledaly existující příklady využití metody Reálných opcí v oblasti IT. Výstupy rešerše ukázaly, že příkladů využití není mnoho. Proto byly autorem práce provedeny vlastní experimenty, které mimo jiné ukázaly, že finanční hodnotu flexibility lze založit na výpočtu vnitřních hodnot uzlů binomického stromu. Návrhem výpočtu vnitřních hodnot uzlů stromu a celkového vyčíslení hodnoty flexibility, se zabývá poslední část práce. Jsou v ní navrženy dvě varianty metody, založené na porovnání flexibility Cloud Computingu a on-premise infrastruktury. Pro tyto účely byl navržený nový typ exotické opce s pamětí, reflektující historii průchodu binomickým stromem. Varianty se liší způsobem započítání prvotní investice do onpremise infrastruktury a byly ověřeny na vybraných praktických scénářích, které potvrdily předpokládané chování výstupních hodnot. Pro snížení výpočetní a časové složitosti výpočtu výsledné hodnoty flexibility byla navržena nová datová struktura a algoritmus průchodu stromem. Práce je uzavřená vyhodnocením stanovených cílů, včetně potvrzení hypotézy, že metoda Reálných opcí je vhodným nástrojem pro hodnocení investic v oblasti IT služeb, konkrétně Cloud Computingu. Přínos práce spočívá v jiném pohledu na problematiku hodnocení nákladů na provoz infrastruktury, zaměřeném na flexibilitu. Hodnocena je schopnost za minimálních ztrát a s minimálními náklady poskytnout požadovaný výkon při změnách okolního prostředí. Navržené a ověřené varianty metody výpočtu, založené na využití nově navržené exotické opce s pamětí, je možné považovat za originální přístup k tomuto hodnocení. Po zobecnění lze metodu použít i v jiných segmentech utilit, ke kterým je Cloud Computing přirovnáván.Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních vě

Similar works

Full text

thumbnail-image

Digital Library of the Czech Technical University in Prague

Full text is not available
oai:dspace.cvut.cz:10467/73662Last time updated on 2/12/2018

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.