Repository landing page

We are not able to resolve this OAI Identifier to the repository landing page. If you are the repository manager for this record, please head to the Dashboard and adjust the settings.

Agent-based modeling: Modeling of spiral of silence

Abstract

Předmětem diplomové práce je pomocí kvantitativní analýzy ve dvou kontextech otestovat vybrané vztahy plynoucí ze sociálněvědní teorie spirály mlčení německé výzkumnice Elisabeth Noelle-Neumann. Konkrétně se jedná o vlivy tří prediktorů pocitu názorové shody, strachu ze sociální izolace a síly názoru a jejich vzájemných interakcí na ochotu vyjádřit se. Důkazy pro platnost teorie hledáme jednak s využitím v dotazníku deklarované ochoty vyjádřit se v hypotetických sociálních situacích a jednak s využitím proměnné zachycující skutečnou ochotu vyjádřit se v sociální situaci, kterou jsme za tímto účelem v laboratorních podmínkách vytvořili. Argumentujeme, že data o skutečném chování jedinců by měla pro spirálu mlčení nabízet více dokladů. Chování popsané ve spirále mlčení se totiž projevuje v důsledku sociálních tlaků, které se objevují pouze ve skutečných sociálních situacích a jedinci o nich v dotaznících nemusí být schopni vypovídat. Ze závěrů analýzy plyne, že signifikantními prediktory hypotetické ochoty jsou všechny tři zmíněné nezávisle proměnné, statisticky významným prediktorem reálné ochoty vyjádřit se je pouze síla názoru. Vliv interakcí mezi prediktory jsme nezaznamenali ani v jednom kontextu. Jedinci jsou zároveň v námi vytvořené sociální situaci ochotnější vyjádřit svůj názor, než jak udávají v hypotetických kontextech.ObhájenoThe aim of this thesis is to examine selected relations based on the social science theory of spiral of silence by the German researcher Elisabeth Noelle-Neumann via a quantitative analysis in two given contexts. The focus is in particular on the influence of three predictors perceived support of one's opinion, fear of social isolation and opinion strength and their mutual interactions on subjects' willingness to speak out. The validity of the theory is tested by means of a questionnaire, where the willingness to speak out in hypothetical social situations is examined, and also by means of a variable that describes the actual willingness to speak out in a social setting created artificially for this purpose under laboratory conditions. We claim that the data regarding actual behaviour of individuals should offer more evidence for the spiral of silence. The behaviour described by the spiral of silence is in fact exhibited as a consequence of social pressure, which only appears in actual social situations and the individuals might not be able to account for it in the questionnaire. The conclusions of the analysis indicate that all three of the mentioned independent variables play a significant role in the willingness to speak out in hypothetical setting, whereas the only statistically significant predictor of actual willingness to speak out is opinion strength. Any influence of mutual interactions between predictors was not detected in either context. The individuals are also more willing to express their opinions in social situations created by us rather than in the hypothetical contexts

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

redirect
Last time updated on 07/02/2018

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.