Occupational therapy in social services

Abstract

Bakalářská práce je zaměřena na ergoterapii v systému sociálních služeb. Je rozčleněna na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou popsány čtyři kapitoly. První kapitola se nazývá Ergoterapie a poukazuje na nejzákladnější prvky z této profese v kontextu sociálních služeb. Druhá kapitola s názvem Systém sociálních služeb pojednává ve zkratce o zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Tyto základní informace mají sloužit ergoterapeutům, kteří pracují v sociální oblasti. Třetí kapitolou je Aktivizace. Tato část pojednává o aktivitách, které využívá ergoterapeut ve své praxi v zařízeních sociálních služeb. Poslední kapitola s názvem Diagnózy se zabývá popisem diagnóz, jež jsou popsány v praktické části. V praktické části je graficky vyhodnocen kvantitativní dotazník, jenž byl rozeslán do zařízení sociálních služeb po celé České republice. Druhá polovina praktické části ukazuje kazuistické šetření u třech klientů žijících v ústavní péči.Katedra fyzioterapie a ergoterapieObhájenoThe thesis is focused on occupational therapy in social services system. It is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part there are four chapters. The first chapter is called Occupational therapy and refers to the most basis elements of the profession in the context of social services. The second chapter is the System of Social Services and deals briefly with the Act No. 108/2006 Coll. on social services. This basis information is supposed to serve occupational therapists who work in the social service field. The third chapter is the Activation. This section is about activities that occupational therapist uses in his practice in social services. The last chapter is called Diagnoses. It deals with specific diagnoses, which are described in the practical part. In the practical part there is a graphically evaluated quantitative questionnaire that was sent to social services throughout the Czech Republic. The second half of the practical part shows the casuistic treatment of three clients living in institutional care

Similar works

Full text

thumbnail-image

University of West Bohemia Digital Library

Full text is not available
oai:dspace5.zcu.cz:11025/9309Last time updated on 12/3/2017

This paper was published in University of West Bohemia Digital Library.

Having an issue?

Is data on this page outdated, violates copyrights or anything else? Report the problem now and we will take corresponding actions after reviewing your request.